Programes per línies d'actuació

Establiments públics i indrets habitats

Pt06. Programa de suport a la gestió de la salubritat de les piscines d’ús públic de titularitat i/o de gestió municipal

 

Introducció

 

L’ús de les piscines de titularitat i/o de gestió municipal comporta, de la mateixa manera que si s’és usuari de la resta de piscines, determinats riscos associats a l’estat sanitari de l’equipament. Controlar-los i minimitzar-los és corresponsabilitat de gestors i usuaris.

Amb aquest programa, Dipsalut vol donar suport als gestors municipals de les instal·lacions, però també promoure i informar els banyistes d’aquesta responsabilitat compartida.

El Decret 95/2000, de 22 de febrer, que fixa les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic, va establir l’obligatorietat d’elaborar i implementar un programa d’autocontrol per garantir la salubritat d’aquests espais públics, cada cop més concorreguts. Una obligatorietat reafirmada posteriorment en el Reial Decret 742/2013, que determina els criteris tècnics i sanitaris de les piscines. Dipsalut incorpora, en aquest programa, el control dels criteris de qualitat de les aigües de piscines proposats pel Reial Decret.

Dins del suport a la gestió de la salubritat de les piscines d’ús públic de titularitat i/o de gestió municipal, Dipsalut avalua els equipaments, analitza l’aigua de bany i implementa els plans d’autocontrol fixats per la normativa d’aplicació. Les accions dutes a terme fins ara han permès identificar algunes de les àrees en què cal incidir per millorar en la gestió d’aquestes instal·lacions.

L’any 2020, el servei s’ha desenvolupat en 92 instal·lacions de 85 municipis que han sol·licitat el programa, amb un total de 184 vasos avaluats i analitzats. S’ha pogut comprovar una millora en la qualitat higiènica i sanitària de les instal·lacions*, resultat de l’esforç de les autoritats sanitàries locals i del desenvolupament continuat del programa.

(*dades del setembre del 2020. Cal tenir present que les dades obtingudes no són comparables a altres edicions del programa atesa la situació de pandèmia per la Covid-19).

Objectius

 

 • Dotar els ajuntaments amb piscines de titularitat i/o gestió municipal de les eines necessàries per adequar-se a la normativa sanitària aplicable a les piscines d’ús públic.
 • Millorar els elements de gestió i les mesures de prevenció necessàries per reduir els riscos per a la salut i garantir la salubritat de les instal·lacions.
 • Garantir l’oferta formativa per capacitar el personal gestor de les piscines de titularitat i/o gestió pública que duen a terme les tasques de planificació i manteniment higiènic i sanitari en aquestes instal·lacions.

Destinataris

 

Tots els ajuntaments de la demarcació de Girona.

Accions

 

 • Efectuar l’avaluació higiènica i sanitària i la caracterització de les piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal.
 • Identificar els riscos sanitaris associats a les instal·lacions.
 • Elaborar i implementar plans d’autocontrol de les instal·lacions.
 • Confeccionar i establir plans de control analític.
 • Dissenyar i posar en pràctica un suport informatiu sobre les normes de règim intern de les instal·lacions i les actituds personals dels usuaris que puguin comportar una reducció del risc.

Desenvolupament de les actuacions

 

El proveïdor del programa es posa en contacte amb els interlocutors municipals per establir el calendari d’actuacions següent:

 • Pla de caracterització de la piscina: es visiten les instal·lacions per fer-ne una avaluació: estructural, operacional, de manteniment i de l’estat de salubritat de l’equipament i per conèixer-ne el funcionament.
 • Pla d’autocontrol i gestió: un cop recollida la informació necessària, es redacten i es dissenyen de forma comprensible els plans d’autocontrol.
 • Pla de control analític de la qualitat de l’aigua i l’aire de les piscines: es fa realitza un pla anual de recollida i anàlisi de mostres.
 • Assessorament i avaluació: dins del pla d’autocontrol i gestió, es visita la instal·lació i se n’avalua el d’implementació del pla d’autocontrol.
 • S’identifiquen les àrees de millora, i s’assessora i s’informa de les mesures correctores que cal instaurar.
 • Dossier tècnic: s’elabora, s’actualitza i es lliura a l’interlocutor municipal un dossier tècnic que inclou tota la documentació necessària per a la gestió correcta del risc de les instal·lacions segons la normativa d’aplicació.

Els resultats del programa es comuniquen a l’ajuntament i s’introdueixen al Sistema d’Informació Municipal de Salut Pública (SIMSAP).


En cas que es detectin deficiències de més risc, es comuniquen de manera urgent als ajuntaments.


Així mateix, quan els resultats indiquin altres situacions de risc, es proposen a l’ajuntament els serveis que Dipsalut ofereix per gestionar-les i corregir-les.

Normativa

 
 • Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic.
 • Decret 177/2000, de 15 de maig, pel qual es modifica la disposició transitòria única del Decret 95/2000, de 22 de febrer, que fixa les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic.
 • Decret 165/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic.
 • Reial Decret 742/2013, de 27 de setembre, dels criteris tècnics i sanitaris de les piscines, i les seves modificacions.

Cost i finançament

 

Programa de servei finançat íntegrament per Dipsalut. És, per tant, gratuït per als ajuntaments.


El cost de referència de cada actuació és de 600 euros.

Sol·licitud


Del 2 de març al 8 d’abril de 2021.


Els ajuntaments interessats han de presentar la sol·licitud d’aquest programa per via electrònica des del SIMSAP.

Els ajuntaments han d’identificar, a la sol·licitud, el personal municipal que efectuarà les operacions de manteniment higiènic i sanitari de les piscines. Han de verificar, si escau, que el personal designat disposa de la formació necessària per desenvolupar aquestes tasques. Si no és així, es poden inscriure als cursos de formació oferts per Dipsalut.

Per al correcte desenvolupament del programa sol·licitat es requereix el compromís de l’ajuntament a l’hora de coordinar-se amb el proveïdor de Dipsalut per dur a terme les tasques prèvies indispensables per a la realització de les accions del programa, facilitar l’accés i, si escau, l’acompanyament als equipaments municipals


Cal recordar que el SIMSAP permet fer el seguiment de les actuacions que Dipsalut està efectuant al municipi. A més, es poden consultar les actuacions i els resultats de catàlegs anteriors.

Recursos

 

Degut a la situació de confinament per l'episodi de COVID19 trobareu unes recomanacions per piscines cobertes, teniu més informació de piscines i covid19 al següent enllaç.

Formació associada

 

Dipsalut ofereix formació gratuïta vinculada a aquest programa:

 • Curs per a operadors i mantenidors de piscines d’ús públic

Per obtenir més informació sobre els cursos, podeu consultar el web de Dipsalut, apartat “Formació”.

Tornar

Sol·licitud del programa Pt06

 

Per visualitzar la fitxa del tràmit “Sol·licitud programa Pt06” [seu electrònica] podeu prémer aquí.

Per a més informació:

 

972414720

 

info@dipsalut.cat

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització