Programes per línies d'actuació

Establiments públics i indrets habitats

Pt08. Programa de suport econòmic per a la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges

Aquest programa té per objecte finançar les actuacions de seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges, dins del programa de suport econòmic Pt08 de Dipsalut.

 

Introducció

 

A més de l’estat sanitari de les sorres i els equipaments, hi ha un altre factor que contribueix a fer de les platges un entorn més o menys segur. Es tracta dels serveis de vigilància i salvament.


Es considera una platja segura aquella que disposa d’aquests serveis, juntament amb les infraestructures i els recursos humans necessaris per proporcionar-los de manera adequada.


La campanya de platges d’aquest estiu 2023, iniciada el 15 de juny i que va finalitzar el passat 15 de setembre, s’ha tancat amb el balanç de 25 persones mortes a les platges catalanes. L’any passat, la xifra de persones ofegades a les platges va ser igual. Les 25 persones que han mort aquest estiu ho han fet majoritàriament en platges de la Costa Daurada (11); seguit de 7 a la Costa Brava; 6 a Barcelona i 1 a les Terres de l’Ebre. Pel que fa al sexe, 17 han estat homes i només 8 han estat dones. De les persones que han perdut la vida a les platges catalanes, 12 tenien més de 70 anys; 5 entre 50 i 70 anys; 7 entre 20 i 50; i 1 menor d’edat. Aquest estiu el major nombre d’ofegaments mortals han tingut lloc el mes de juliol (11), un mes on han pre-dominat els dies de sol i calor combinats amb mala mar.


El nombre de víctimes mortals per ofegaments a les platges de la Costa Brava durant aquest estiu, representa una reducció del 36% del nombre de morts respecte al mateix període de la campanya de platges de l’any passat, que va ser especialment negre a la costa gironina.


El 2023, els 19 municipis del litoral gironí que han sol·licitat la subvenció per a accions de seguretat, vigilància i salvament a les seves platges s’han beneficiat d’aquest suport econòmic. El total de la despesa subvencionable de les sol·licituds ha estat de prop de 4 milions d’euros. Dipsalut ha fet una aportació mitjana del 15% del cost dels serveis.


L’experiència en el desenvolupament d’aquest programa ha demostrat la conveniència de la seva continuïtat per tal de millorar la seguretat dels usuaris d’aquests espais. També s’ha posat de manifest que alguns ajuntaments, degut al clima i l’afluència de banyistes, han necessitat ampliar el període d’activitat del servei de socorrisme a la platja.

Objectius

 

  • Dotar els ajuntaments del suport econòmic necessari per disposar d’unes platges segures, amb els serveis de vigilància, salvament i socorrisme i les infraestructures d'abalissament necessàries.

Destinataris

 

Tots els ajuntaments del litoral gironí.


Es recorda que la Llei 3/2008, de 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport estableix que els socor-ristes aquàtics han d’estar inscrits al Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya (ROPEC).

Accions

 
  • Aprovar i concedir una línia de suport econòmic per a la seguretat, la vigilància, el salvament i el socorrisme a les platges, que els ajuntaments beneficiaris hauran de justificar amb la presentació de la memòria d’activitats i el compte justificatiu.
  • Recollir i estudiar la informació generada pels ajuntaments en relació amb els serveis de seguretat, vigilància, salvament i socorrisme.

Normativa

 
  • Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
  • Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya.
  • Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes.
  • Llei 3/2008, de 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport.
  • Ordre de 31 de juliol de 1972 sobre les normes per a la seguretat humana en llocs de bany.
  • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  • Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.

Cost i finançament

 

Programa de suport econòmic.

Bases i convocatòria

 

Les bases específiques reguladores de la subvenció s'han publicat en el Butlleti Oficial de la Provincia de Girona, BOP núm. 32, de 14 de febrer de 2024.


L'extracte de la convocatòria s'ha publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 53, de 14 de març de 2024 i el text de la convocatòria en l'e-tauler de Dipsalut. 

Sol·licitud

 

El període de sol·licitud d’aquest programa s’estableix a la convocatòria de la subvenció i finalitzarà el dia 15 d'abril de 2024.

 

Els ajuntaments interessats han de presentar la sol·licitud d’aquest programa via electrònica a través de la Seu Electrònica de Dipsalut.

Justificació

 

El període per justificar la despesa objecte d'aquest programa Pt08 s’estableix en la convocatòria de la subvenció i finalitzarà el dia 30 d'octubre de 2024.

Resolució

 

La resolució es comunica als beneficiaris a través del tauler electrònic (e-Tauler) ubicat a la seu electrònica de Dipsalut (https://seu.dipsalut.cat) en el termini màxim de 10 dies a comptar des de la data d’adopció de la resolució d’acord amb l’article 45.1.b de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Tornar

Sol·licitud del programa Pt08

 

Per visualitzar la fitxa del tràmit “Sol·licitud programa Pt08” [seu electrònica] podeu prémer aquí.

Per a més informació:

 

972414720

 

info@dipsalut.cat

Dades de contacte

Parc de Recerca i Innovació de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització