Programes per línies d'actuació

Establiments públics i indrets habitats

Pt10. Programa de suport econòmic a les actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes

Aquest programa té com a objecte regular les subvencions que concedeix Dipsalut, als ajuntaments de la demarcació de Girona per finançar la lluita i control integrat de plagues urbanes.

 

Introducció

 

Entenem com a plaga urbana un conjunt d’éssers vius que, per la seva abundància i les seves característiques, poden ocasionar problemes sanitaris, molèsties o altres inconvenients a les persones.


La repercussió sobre la salut més important de la presència de plagues és la transmissió de microorganismes patògens causants de malalties que, en alguns casos, es poden distribuir entre poblacions humanes.


La Llei 18/2009, de salut pública, estableix com a servei mínim dels ens locals la gestió dels riscos per a la salubritat derivats dels animals domèstics i peridomèstics, i de les plagues.


Tal com recull la normativa, és competència dels ens locals la identificació i la lluita contra les plagues que puguin afectar la via pública i els espais públics, els edificis d’habitatges particulars, els centres educatius de primària i llars d’infants, i els centres esportius i les piscines.


Dipsalut ofereix aquest programa de suport econòmic als ajuntaments, que cobreix les actuacions que desenvolupin per a l’erradicació i el control de plagues urbanes, inclòs el mosquit tigre, i les accions desenvolupades dins l’espai urbà per al control de la Vespa velutina (vespa asiàtica), ja que la seva presència suposa un risc per a la salut de les persones, per aquells conceptes descrits a les bases de la subvenció.

 

L’any 2022-23, un total de 176 ajuntaments han sol·licitat la subvenció biennal per a actuacions de control de plagues urbanes realitzades als seus termes municipals. El control de rosegadors ha estat el més sol·licitat, amb un total de 154 municipis, seguit del control del mosquit tigre, amb 101 municipis. Pel que fa a la vespa asiàtica, l’han demanat 80 municipis. El control de coloms, 28; gavians, 7; i estornells, 5 municipis. Dipsalut ha fet una aportació mitjana del 59,35% de la despesa subvencionable del servei.

Objectius

 

 • Dotar els ajuntaments dels recursos econòmics necessaris per poder lluitar contra les plagues urbanes presents als seus municipis.
 • Sol·licitar als ajuntaments tota la informació relacionada amb les plagues existents al territori i les formes de lluita per dotar Dipsalut de la informació necessària que permeti, en un futur, planificar una línia de suport tècnic integral a la lluita contra les plagues.

Destinataris

 

Poden concórrer a la convocatòria d’aquest programa de suport econòmic els ajuntaments de la demarcació de Girona.

Els municipis que pertanyen a la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i del Baix Ter queden exclosos de la subvenció de les despeses generades en el control del mosquit tigre.

Accions

 
 • Publicar i concedir la línia de suport econòmic.
 • Recollir i estudiar la informació generada pels ajuntaments en relació amb el desenvolupament dels plans de lluita integrada contra plagues urbanes.

Normativa

 

 • Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya.
 • Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya.
 • Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública.
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.

Cost i finançament

 

Programa de suport econòmic.

Bases i convocatòria

 

Les bases específiques reguladores de la subvenció s'han publicat en el Butlleti Oficial de la Provincia de Girona, BOP  de Girona núm. 4 de 5 de gener de 2024.

S'ha publicat l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Girona , BOP de Girona núm.80, de 24 d'abril de 2024 i properament estarà disponible el text de la convocatòria en l'etauler de Dipsalut. 

Sol·licitud

 

El període de sol·licitud d’aquest programa s’estableix a la convocatòria de subvenció .

 

Els ajuntaments interessats hauran de presentar la sol·licitud d’aquest programa a través de la Seu Electrònica de Dipsalut.

 

Aquesta línia de subvenció és biennal.

Justificació de la subvenció

 

El període per justificar la despesa objecte d'aquest programa Pt10 s’estableix en la convocatòria de la subvenció.

La documentació justificativa de la realització de l’objecte de la subvenció que s’haurà de presentar és la següent:

 

- Compte justificatiu específic segons model normalitzat de Dipsalut que, segons l’article 27 de l’Ordenança General de subvencions de la Diputació de Girona, inclou una memòria justificativa del compliment de l’objecte subvencionat (annex A del compte justificatiu), una relació classificada de despeses, amb  identificació del proveïdor, número de document, import, concepte i data d’emissió de la factura i el detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’objecte subvencionat, amb identificació de l’import i la seva procedència.- En el cas de sol·licitar la subvenció de les despeses atribuïbles a personal propi de l’ajuntament, aquestes s’hauran de justificar de la següent forma:

 

 1. Acreditació de la capacitació professional del personal, tant dels Responsables Tècnics com dels Aplicadors de productes biocides.
 2. Un registre de les accions realitzades, en que hi consti la següent informació per a cadascuna de les accions: Nom i cognoms del Responsable Tècnic i de l’Aplicador, Equipament o espai tractat, Plaga contra la que es lluita, Classificació (TP) del tipus de producte utilitzat, Temps invertit en l’aplicació expressat en percentatge hores.
 3. Certificats dels serveis realitzats signats pel Responsable Tècnic.

Resolució

 

La resolució es comunica als beneficiaris a través del tauler electrònic (e-Tauler) ubicat a la seu electrònica de Dipsalut (https://seu.dipsalut.cat) en el termini màxim de 10 dies a comptar des de la data d’adopció de la resolució d’acord amb l’article 45.1.b de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vídeo

Tornar

Sol·licitud del programa Pt10

 

Per visualitzar a la fitxa del tràmit “Sol·licitud programa Pt10” [seu electrònica] podeu prémer aquí.
 


Per a més informació:

 

972414720

 

info@dipsalut.cat

Dades de contacte

Parc de Recerca i Innovació de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització