Programes per línies d'actuació

Condicions de vida i reducció de desigualtats

Pm10. Programa «Benestar i Comunitat»

 

Introducció

 

L’actual model socioeconòmic repercuteix de manera dramàtica en els determinants de la salut, que conformen les condicions de vida de les persones, fent augmentar les desigualtats socials i de salut (injustes, innecessàries i evitables).

Els col·lectius vulnerats són els més perjudicats en l’augment de les desigualtats econòmiques i els més afectats en la convergència dels diferents eixos de desigualtat que afecten de manera, també desigual, a la població (eixos com l’edat, el gènere, la classe social o la diversitat funcional se sumen a l’augment de les iniquitats entre la població i condicionen l’accés als serveis i recursos).

Segons el model de Determinants socials de la salut aportat per l’Organització Mundial de la Salut, revertir aquesta situació depèn de factors estructurals en què Dipsalut té poca capacitat d’incidència i transformació. No obstant això, des de l’Organisme de Salut Pública podem actuar-hi a escala local, promovent la millora de les condicions de vida i oportunitats de moltes persones i famílies.

Per aconseguir-ho, el programa fomenta el treball en xarxa entre els diferents actors de cada territori i proposa el principi metodològic de la governança participativa amb què, a través d’espais de treball col·laboratiu, en forma de taules de coordinació territorial, s’estableix la gestió compartida dels recursos i l’apoderament individual i comunitari. La taula articularà aquells dispositius que es puguin finançar i que els agents de la comarca (administracions i entitats sense ànim de lucre) hagin pactat com a prioritaris en el marc de l’objecte d’aquesta convocatòria.
Cal subratllar que es parteix de la base que el benestar d’una comunitat va més enllà dels béns materials; que també va lligat a la sostenibilitat, la solidaritat, la justícia, l’equitat..., que ens permeten el màxim desenvolupament com a éssers humans. És des d’aquesta perspectiva que Dipsalut vol contribuir a la salut humana en totes les seves dimensions i interrelacions: biològica, social, psicològica, espiritual i ambiental.

Taules territorials

Les Taules de coordinació són espais de treball intersectorial (salut, benestar social, habitatge, ocupació, medi ambient, etc.) i col·laboratiu que reuneixen els/les agents principals de la intervenció social, de salut i comunitària d’un territori.
Tots els projectes i les accions subvencionats hauran d’estar integrades dins de la taula de coordinació respectiva, que també serà l’espai per a generar els mecanismes i estratègies oportunes per avançar cap al treball en xarxa.

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible i el programa

 

El programa Benestar i Comunitat facilita la traducció dels Objectius de Desenvolupament Sostenible en:

 

 • ODS 1 (Posar fi a la pobresa en totes les seves formes):Accions adreçades a erradicar la pobresa
 • ODS 2 (Posar fi a la fam): Accions destinades a assegurar l’accés a una alimentació sana, nutritiva i suficient
 • ODS 3 (Salut i Benestar): Propostes i actuacions que promouen la salut i el benestar de les persones
 • ODS 5 (Igualtat de gènere): Accions que promoguin la igualtat entre gèneres.
 • ODS 8 (treball decent i creixement econòmic):Accions que promoguin el creixement econòmic inclusiu i sostenible i/o treball decent per a tothom
 • ODS 10 (Disminuir iniquitats): Accions destinades a la reducció de les desigualtats
 • ODS 11 (Ciutats i Comunitats sostenibles) i ODS 17 (Promoció d'aliançes): Accions que potencien el foment de comunitats i espais urbans inclusius i sostenibles amb l'establiment de xarxes de relació entre les administracions i les entitats clau del territori per a assolir els objectius del programa.

Destinataris

 

Els ajuntaments de més de 20.000 habitants, els ens locals supramunicipals ( i organismes dependents)  i les organitzacions sense ànim de lucre supramunicipals de la demarcació de Girona  que responguin a l’objecte i funcionament d’aquest programa i que estiguin integrades a la taula de coordinació territorial corresponent.

 

S’hi podran incloure les accions realitzades entre el 16 d'agost de 2024 i el 15 d'agost de 2028.

Objectius

 

El suport econòmic ha de servir per articular i integrar els dispositius que permetin millorar la qualitat de vida dels grups en situació de vulnerabilitat i alhora que contribueixin al benestar de la comunitat en el seu conjunt, i a més, contribueixin a:


Els objectius del Benestar i Comunitat són:

 • Promoure la governança de les polítiques públiques, especialment el desenvolupament del treball en xarxa i el treball conjunt entre els diferents actors que operen en un territori.
 • Promoure l’apoderament de les comunitats i les persones per enfortir la capacitat de transformació de les seves condicions de vida.
 • Promoure les estratègies d'intervenció comunitària on les persones sigin les protagonistes dels seus propis processos
 • Promoure la garantia de drets reconeguts en la Declaració Universal dels Drets Humans i la Convenció sobre els Drets de la Infància, especialment pels que constitueixen drets econòmics, socials i culturals.
 • Promoure la integració operativa del model de Determinants Socials de la Salut i els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Finançament

 

Programa de suport econòmic.

Sol·licitud

 

El període de sol·licitud comença l'endemà de la publicació de l'extracte la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província i finalitza el dia 15 de maig de 2024.

La sol·licitud d’aquest programa s’ha de realitzar a través de la seu electrònica.

Bases i Convocatòria 2024-20248

 

Les bases específiques reguladores de la subvenció es varen publicar en el Butlletí Oficial de la Província núm.56, de 19 de maç de 2024

Extracte BDNS de la convocatòria publicada en el BOP de Girona núm.74, de 16 d'abril de 2024

Convocatòria e-tauler

Justificació convocatòria 2024-2028 i resolució

Es podrà consultar l'acord de la resolució de la convocatòria en el tauler d'anuncis e-Tauler de la seu electrònica de Dipsalut (www.dipsalut.cat), i serà publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Girona en el termini màxim de 10 dies a comptar des de la data d’adopció de la resolució d’acord amb l’article 45.1.b de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

El termini per justificar les despeses de la convocatòria (2024-2028) finalitzarà el dia 7 de setembre de 2028.

Marc teòric BiC

Podeu consultar la guia/marc teòric del programa BiC per a fer el procés de sol·licitud

 


Informació addicional:

Tornar

Sol·licitud del programa Benestar i Comunitat

 

NOTA IMPORTANT

El període de sol·licitud d’aquest programa s’estableix a la convocatòria de subvenció que es publica al Butlletí Oficial de la Província de Girona i que també es pot consultar al web de Dipsalut.


La sol·licitud d’aquest programa s’ha de realitzar a través de la seu electrònica.

Per a més informació:

 

972 414 720

 

cmowatt@dipsalut.cat

Dades de contacte

Parc de Recerca i Innovació de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització