Programes per línies d'actuació

Sanitat ambiental

Pt02. Programa de suport a la gestió i control de la salubritat de les instal·lacions de baix risc per a la transmissió de legionel·losi

 

Introducció


Els bacteris del gènere legionel·la es poden trobar en ambients aquàtics naturals i en diverses instal·lacions que utilitzen aigua per al seu funcionament. Aquests bacteris poden entrar al cos humà si s’inhalen aerosols contaminats i poden arribar a provocar la malaltia de la legionel·losi.


La prevenció i el control de la legionel·losi són dos dels objectius de salut pública dins de l’estratègia de lluita contra les malalties infeccioses. Les eines principals per fer-ho són la vigilància epidemiològica i el control i correcta gestió de les instal·lacions de risc.


Les instal·lacions que presenten risc de transmissió de legionel·losi són les que produeixen aerosols i que són emprades per persones que hi queden exposades.


Aquest 2022 s’ha publicat el nou Reial Decret, 487/2022, de 21 de juny, pel qual s’estableixen els requisits sanitaris per el control i la prevenció de la legionel·losi.


Els canvis normatius eliminen la classificació de les instal·lacions com a sistemes d’alt risc o bé de baix risc. No obstant, com que segueix vigent la normativa catalana (Decret 352/2004 de 27 de juliol), continuem oferint el programa Pt02 per a les instal·lacions d’aigua sanitària sense acumulador o bé sense circuit de retorn, per a les instal·lacions d’aigua freda sanitària, per a les fonts ornamentals i per a les instal·lacions de reg.

A aquesta tipologia d’instal·lacions és important, i un requisit normatiu, que també s’hi desenvolupin programes de manteniment, neteja, desinfecció i d’autocontrol per la prevenció de la legionel·losi. Els programes que s’hi apliquin han d’estar adaptats a les característiques particulars d’aquest tipus d’instal·lacions, així com als canvis introduïts recentment a nivell normatiu en l’àmbit de la prevenció de la legionel·losi.

El desenvolupament de les diferents actuacions que inclou aquest programa ha permès conèixer el tipus i l’estat de les instal·lacions, així com el nivell de control dels factors de risc, que són, principalment: haver tingut amb anterioritat presència de legionel·la a la instal·lació, la temperatura, nivell insuficient de desinfectant residual, l’estancament de l’aigua i una realització d’autocontrols insuficient.

L’any 2022, el programa s’ha desenvolupat a 661 equipaments de 143 municipis. Pel que fa als resultats, s’ha detectat presència de legionel·la* a 41 de les instal·lacions, un 6% del total.

(*Dades a setembre de 2022)

Objectius• Generar un cens d’instal·lacions amb risc de transmissió de legionel·losi.


• Reduir el risc de les instal·lacions i el risc de transmissió de legionel·losi.


• Dotar els ajuntaments amb les eines necessàries per adequar-se a la normativa sobre prevenció i control de legionel·losi en les instal·lacions de titularitat i gestió municipal.


• Dotar els ajuntaments amb les eines necessàries perquè col·laborin i donin suport al Departament de Salut en cas de brot epidèmic.

Destinataris


Tots els ajuntaments de la demarcació de Girona.


Aquest programa inclou les instal·lacions de titularitat i gestió municipal, com:

 

 •  Sistemes d’aigua calenta sanitària amb acumulació i sense circuit de retorn, o sense acumulació i amb circuit de retorn o sense acumulació ni circuit de retorn que generin aerosols.
 •  Sistemes d’aigua freda sanitària que generin aerosols.
 •  Fonts ornamentals que generin aerosols.
 •  Regs urbans per aspersió.

Accions


• Dissenyar i implementar, a cadascuna de les instal·lacions, un pla d’autocontrol per reduir el risc de transmissió de legionel·losi.

• Desenvolupar un pla preventiu de manteniment higiènic i sanitari, de neteja i desinfecció per a cadascuna de les instal·lacions.

• Desenvolupar un pla de control analític per verificar l’absència de legionel·la.

• Desenvolupar el pla d’assessorament i avaluació del grau d’implementació del pla d’autocontrol.

• Proveir l’ajuntament i altres autoritats sanitàries del suport tècnic necessari en cas de presència i/o brot de legionel·losi.

• Garantir l’oferta formativa per capacitar el personal que porta a terme les operacions de manteniment higiènic i sanitari de les instal·lacions.

• Donar assessorament als tècnics municipals per realitzar reformes estructurals a les instal·lacions municipals que tinguin com a objectiu reduir-ne el risc sanitari.

Desenvolupament de les actuacions


Des d’aquest 2023, les actuacions s’han adaptat per tal de donar compliment als canvis legislatius del Reial Decret, 487/2022, de 21 de juny. Aquests canvis impliquen una major intensitat d’accions, com ara l’analítica trimestral i l’obertura trimestral d’acumuladors per fer-ne la neteja i desinfecció interior, així com la incorporació de nous paràmetres a analitzar.


Per al desenvolupament del programa el proveïdor del programa es posa en contacte amb els interlocutors municipals i estableix el calendari d’actuacions següent:


El proveïdor del programa es posa en contacte amb els interlocutors municipals per establir el calendari d’actuacions següent:


Pla de caracterització de la instal·lació: es recull tota la informació necessària per poder descriure les instal·lacions des del punt de vista estructural. Aquesta caracterització és imprescindible per poder-ne dur a terme una correcta gestió higiènica i sanitària. Es realitza un cop cada quatre anys i s’actualitza sempre que sigui necessari (en cas de modificacions estructurals a les instal·lacions).


Pla de manteniment higiènic i sanitari: es realitza una neteja i una desinfecció preventiva anual de tot el sistema d’aigua calenta i freda sanitària de la instal·lació, tal com estableix la normativa i s’elabora la documentació necessària per completar el pla. A les instal·lacions amb acumuladors d’aigua calenta sanitària de més de 750 litres de capacitat i amb boca de registre accessible es realitzarà una obertura, neteja i desinfecció trimestral.

 

 • És responsabilitat de l’ajuntament que totes les instal·lacions d’aigua sanitària, de regs i de fonts per a les quals se sol·licita el programa disposin del bypass que permet la connexió de la bomba dosificadora de desinfectant, manada per un comptador d’impulsos. En el cas de les fonts i regs que disposin de dipòsit, no serà necessari el bypass. La nova normativa recalca la necessitat de fer el tractament de tot el sistema, motiu pel qual aquest 2023 es farà molt incís als ajuntaments per tal que instal·lin el bypass.
 • També és responsabilitat de l’ajuntament fer possible l’obertura dels acumuladors per fer la neteja interior. Això pot suposar parar el sistema de producció d’aigua calenta el dia anterior, habilitar aixetes de purga o instal·lar vàlvules de sectorització, així com disposar de juntes i cargols de recanvi de les boques de registre.
 •  Abans de fer el tractament, cal que l’Ajuntament signi les normes de seguretat establertes pel proveïdor per poder realitzar-lo.
 •  L’Ajuntament és responsable de fer el manteniment anual de les instal·lacions, mantenir els sistemes de producció d’aigua calenta en funcionament, mantenir els dipòsits d’aigua o vasos de fonts i regs clorats, i de garantir que periòdicament es mobilitza l’aigua de totes les canonades.


Pla de control de la qualitat de l’aigua: l’objectiu és determinar la presència o absència de Legionella pneumophila a la instal·lació, així com quantificar Legionella spp. A més de l’anàlisi de Legionella, s’analitzaran la resta de paràmetres normatius (clor, pH, temperatura, terbolesa, ferro i aerobis, quan s’escaigui segons requeriments normatius). La freqüència d’anàlisi serà l’indicat per la normativa per cada tipologia d’instal·lació.


Pla d’assessorament i avaluació de la implementació del pla d’autocontrol: l’objectiu general d’aquest pla és assessorar i instruir sobre la gestió adequada de les instal·lacions per minimitzar el risc per a la salut dels usuaris. Inclou diferents accions amb objectius específics:

 •  Visita d’assessorament per a la implantació del sistema d’autocontrol: acció que es realitza anualment per avaluar el nivell d’implantació del sistema d’autocontrol, i també per afavorir el coneixement tècnic necessari dels gestors de la instal·lació. En els sistemes de regs urbans es fa segons petició de cada ajuntament.
 •  Visita d’assessorament per la presència de legionel·la a la instal·lació: acció opcional per identificar, immediatament després de la comunicació de la presència de legionel·la, les possibles causes que han afavorit la colonització de la instal·lació i per informar de les mesures estructurals, de gestió i/o de manteniment necessàries per minimitzar el risc.
 •  Visita d’assessorament sobre reformes estructurals: acció opcional per assessorar els ajuntaments sobre els projectes i les reformes estructurals de les instal·lacions perquè s’ajustin a la normativa vigent i amb l’objectiu de reduir el risc per a la salut dels usuaris.


Dossier tècnic de la instal·lació: cada quatre anys, s’elabora, s’actualitza i es lliura a l’interlocutor municipal un dossier tècnic que inclou tota la documentació necessària per a la gestió correcta del risc de les instal·lacions segons la normativa actual. Anualment es realitza una reunió tècnica per revisar l’autocontrol implementat i les incidències de les instal·lacions, entregant un quadre resum de totes les instal·lacions municipals.

Els resultats del programa es comuniquen als ajuntaments i s’introdueixen al Sistema d’Informació Municipal en Salut Pública (SIMSAP).

En cas que es detecti legionel·la, Dipsalut ofereix de manera immediata la neteja i desinfecció de la instal·lació. Per poder fer un tractament efectiu, és imprescindible que els ajuntaments facilitin l’accés a tots els punts d’aigua de l’equipament, així com obrir els acumuladors registrables. Aproximadament quinze dies després d’aplicar les mesures correctores es tornen a prendre mostres per verificar-ne l’eficàcia. A més, es recomanen una sèrie d’accions per corregir i gestionar les situacions de risc detectades. En cas que els resultats indiquin situacions de risc diferents de la presència de legionel·la, es proposen a l’ajuntament els serveis que l’Organisme de Salut Pública pot oferir-los per corregir-les i gestionar-les.

Normativa


• Reial Decret, 487/2022, de 21 de juny, pel qual s’estableixen els requisits sanitaris per el control i la prevenció de la legionel·losi.


• Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s’estableixen les condicions higièniques i sanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi.


• Ordre SCO/317/2003, de 7 de febrer, per la qual es regula el procediment per a l’homologació dels cursos de formació del personal que duu a terme les operacions de manteniment higiènic i sanitari de les instal·lacions objecte del Reial Decret 909/2001, de 27 de juliol.


• Guía para la prevención y control de la proliferación y diseminación de legionela en instalaciones, del Ministerio de Sanidad y Consumo (MISACO).

Cost i finançament


Programa de servei cofinançat per Dipsalut i els ajuntaments mitjançant una taxa variable (que es calcula en funció del cens de la població del municipi i del nombre d’instal·lacions sol·licitades). Podeu consultar l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació d’aquest servei, al web de Dipsalut.


En funció de la població del municipi i del nombre d’actuacions sol·licitades, l’Organisme de Salut Pública es fa càrrec d’entre un 30% i un 90% del cost d’actuació del programa de manteniment, neteja i desinfecció preventiva de les instal·lacions, que és de 423 euros (cost mitjà del conjunt d’actuacions que es fan en una instal·lació).

En cas que es detecti legionel·la, Dipsalut assumeix el 50% de cadascuna de les actuacions de neteja i desinfecció urgent de les instal·lacions afectades. El cost de referència mitjà per a cada actuació de neteja per presència de legionel·la és de 530 euros.

Informació addicional:

Documents

Sol·licitud


Del 29 de novembre al 21 de desembre del 2022.

Formació associada


Dipsalut ofereix formació gratuïta vinculada a aquest programa:


• Curs de gestió i control d’instal·lacions de baix i alt risc de transmissió de legionel·losi.


• Curs bàsic de prevenció de la legionel·losi en instal·lacions sanitàries d’alt i baix risc.


• Renovació del curs de gestió i control d’instal·lacions de baix i alt risc de transmissió de legionel·losi.


Per obtenir més informació sobre els cursos, podeu consultar el lloc web de Dipsalut, apartat “Formació”.

 

Tutorials formatius, en format vídeo, de com realitzar una desinfecció per xoc tèrmic a una instal·lació d’aigua calenta sanitària.Xoc tèrmic per la prevenció de legionel·la - YouTube


Recomanacions pràctiques per fer un xoc tèrmic - YouTube

Tornar

Sol·licitud del programa Pt02

 

Per visualitzar la fitxa del tràmit “Sol·licitud programa Pt02” [seu electrònica] podeu prémer aquí.

Per a més informació:

 

972414720

 

info@dipsalut.cat

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització