Programes per línies d'actuació

Sanitat ambiental

Pt02. Programa de suport a la gestió i control de la salubritat de les instal·lacions de baix risc per a la transmissió de legionel·losi

 

Introducció


Els bacteris del gènere legionel·la es poden trobar en ambients aquàtics naturals i en diverses instal·lacions que utilitzen aigua per al seu funcionament. Aquests bacteris poden entrar al cos humà si s’inhalen aerosols contaminats i poden arribar a provocar la malaltia de la legionel·losi.

La prevenció i el control de la legionel·losi són dos dels objectius de salut pública dins de l’estratègia de lluita contra les malalties infeccioses. Les eines principals per fer-ho són la vigilància epidemiològica i el control i correcta gestió de les instal·lacions de risc.

 

Les instal·lacions que presenten risc de transmissió de legionel·losi són les que produeixen aerosols i que són emprades per persones que hi queden exposades.

El 2022 es va publicar el nou Reial Decret, 487/2022, de 21 de juny, pel qual s’estableixen els requisits sanitaris per el control i la prevenció de la legionel·losi.

Els canvis normatius eliminen la classificació de les instal·lacions com a sistemes d’alt risc o bé de baix risc. No obstant, com que segueix vigent la normativa catalana (Decret 352/2004 de 27 de juliol), continuem oferint el programa Pt02 per a les instal·lacions d’aigua sanitària sense acumulador o bé sense circuit de retorn, per a les instal·lacions d’aigua freda sanitària, per a les fonts ornamentals i per a les instal·lacions de reg.

A aquesta tipologia d’instal·lacions és important, i un requisit normatiu, que també s’hi desenvolupin programes de manteniment, neteja, desinfecció i d’autocontrol per la prevenció de la legionel·losi. Els programes que s’hi apliquin han d’estar adaptats a les característiques particulars d’aquest tipus d’instal·lacions, així com als canvis introduïts recentment a nivell normatiu en l’àmbit de la prevenció de la legionel·losi.

El desenvolupament de les diferents actuacions que inclou aquest programa ha permès conèixer el tipus i l’estat de les instal·lacions, així com el nivell de control dels factors de risc, que són, principalment: haver tingut amb anterioritat presència de legionel·la a la instal·lació, la temperatura, nivell insuficient de desinfectant residual, l’estancament de l’aigua i una realització d’autocontrols insuficient.

L’any 2023, el programa s’ha desenvolupat a 670 equipaments de 144 municipis. Pel que fa als resultats, el 2022 s’ha detectat presència de legionel·la a 46 instal·lacions, un 7% del total.

Objectius


• Generar un cens d’instal·lacions amb risc de transmissió de legionel·losi.

• Reduir el risc de les instal·lacions i el risc de transmissió de legionel·losi.

• Dotar els ajuntaments amb les eines necessàries per adequar-se a la normativa sobre prevenció i control de legionel·losi en les instal·lacions de titularitat i gestió municipal.

• Dotar els ajuntaments amb les eines necessàries perquè col·laborin i donin suport al Departament de Salut en cas de brot epidèmic.

Destinataris


Tots els ajuntaments de la demarcació de Girona.


Aquest programa inclou les instal·lacions de titularitat i gestió municipal, com:

 

  •  Sistemes d’aigua calenta sanitària amb acumulació i sense circuit de retorn, o sense acumulació i amb circuit de retorn o sense acumulació ni circuit de retorn que generin aerosols.
  •  Sistemes d’aigua freda sanitària que generin aerosols.
  •  Fonts ornamentals que generin aerosols.
  •  Regs urbans per aspersió.

Accions

 

•  Dissenyar, redactar i implementar, a cadascuna de les instal·lacions, un pla de control per reduir el risc de transmissió de legionel·losi.
•  Elaborar un diagnòstic i una descripció detallada de cadascuna de les instal·lacions sol·licitades per l’ajuntament.
•  Desenvolupar un programa de neteja i desinfecció per a cadascuna de les instal·lacions.
•  Desenvolupar un programa de mostreig i de control analític per verificar l’absència de legionel·la.
•  Desenvolupar un programa de revisió de la implementació del pla de control.
•  Garantir l’oferta formativa per capacitar el personal que porta a terme les operacions de control i de manteniment higiènic i sanitari de les instal·lacions.
•  Donar assessorament als tècnics municipals per realitzar reformes estructurals a les instal·lacions municipals que tinguin com a objectiu reduir-ne el risc sanitari.
•  Proveir l’ajuntament i altres autoritats sanitàries del suport tècnic necessari en cas de presència i/o brot de legionel·losi.
 

Desenvolupament de les actuacions

 

Des d’aquest 2023, les actuacions s’han adaptat per tal de donar compliment als canvis legislatius del Reial Decret, 487/2022, de 21 de juny. Aquests canvis impliquen una major intensitat d’accions, com ara l’analítica trimestral als sistemes d’aigua sanitària la incorporació de nous paràmetres a analitzar.

Per al desenvolupament del programa el proveïdor del programa es posa en contacte amb les persones interlocutores i estableix el calendari d’actuacions següent:


•  Diagnosi inicial i descripció de la instal·lació: l’objectiu és dissenyar, establir i redactar un sistema preventiu de gestió de riscos, efectiu i racional, que asseguri la salubritat de la instal·lació, mitjançant l’anàlisi i el control dels possibles riscos que poden aparèixer al llarg de la producció i distribució de l’aigua en els diferent tipus d’instal·lacions descrits al Decret 352/2004. Aquesta acció, que es realitza com a mínim una vegada cada quatre anys, ens permet recollir tota la informació necessària per a realitzar la diagnosi i la descripció de la instal·lació, tant des del punt de vista estructural com operacional i de manteniment, per tal de dur a terme una correcta gestió higiènica i sanitària. L’actuació inclou la visita de descripció del Pla de Control, l’elaboració dels plànols i esquema hidràulic i la Redacció del Pla de Control.

 

·  Programa de neteja i desinfecció: l’objectiu és mantenir les instal·lacions en un estat de salubritat correcta pel no creixement de legionel·la. Es realitza una neteja i una desinfecció preventiva anual de totes les instal·lacions, tal com estableix la normativa i s’elabora la documentació necessària.

- És responsabilitat de l’ajuntament que totes les instal·lacions per a les quals es sol·licita el programa disposin del bypass que permet la connexió de la bomba dosificadora de desinfectant manada per un comptador d’impulsos.

- També és responsabilitat de l’ajuntament fer possible l’obertura dels acumuladors per fer la neteja interior. Això pot suposar parar el sistema de producció d’aigua calenta el dia anterior, habilitar aixetes de purga o instal·lar vàlvules de sectorització, així com disposar de juntes i cargols de recanvi de les boques de registre.

- Previ a la realització del tractament cal signar, per part de l’ajuntament, les normes de seguretat establertes pel proveïdor per poder realitzar l’esmentat tractament.

- L’ajuntament és responsable de fer el manteniment anual de les instal·lacions, mantenir els sistemes de producció d’aigua calenta en funcionament i garantir que periòdicament es mobilitza l’aigua de totes les canonades.


•  Programa de mostreig i anàlisi de l’aigua: l’objectiu d’aquest programa és realitzar els controls analítics per determinar la presència o absència de Legionella pneumophila a la instal·lació, així com quantificar Legionella spp. A més de l’anàlisi de Legionella, s’analitzaran la resta de paràmetres normatius (clor, pH, temperatura, terbolesa, ferro i aerobis, quan s’escaigui). La freqüència d’anàlisi serà la indicada per la normativa per cada tipologia d’instal·lació.


• Programa de revisió de la implementació del pla de control: l’objectiu general d’aquest programa és realitzar una verificació i avaluació anual de la implementació del pla de control, així com assessorar i instruir sobre la gestió adequada de les accions a les instal·lacions, per tal de minimitzar el risc per a la salut dels usuaris.

- Visita de revisió de la implementació del pla de control de la instal·lació: es fa anualment, amb l’objectiu específic d’establir un mecanisme que permeti verificar i avaluar la correcta implantació del pla de control i promoure el coneixement tècnic necessari dels gestors en relació a les seves obligacions.

- Visita d’assessorament per la presència de legionel·la a la instal·lació: és una acció opcional, amb l’objectiu específic d’identificar, immediatament després de la comunicació de la presència de legionel·la a la instal·lació, les possibles causes que han afavorit la colonització de la instal·lació i informar de les mesures estructurals, de gestió i manteniment necessàries per minimitzar aquest risc.

- Visita d’assessorament sobre reformes estructurals: és una acció opcional, amb l’objectiu d’assessorar als responsables de les instal·lacions que volen realitzar reformes estructurals per minimitzar el risc de les instal·lacions i ajustar-les als criteris normatius, avaluar la idoneïtat de la proposta de reforma presentada i proposar, si fos el cas, les millores a incorporar al projecte, pressupost o memòria valorada. També té per objectiu fer el seguiment del desenvolupament dels treballs de reforma.

 

  Actualització del Pla de Control: l’objectiu d’aquesta acció és elaborar i mantenir actualitzat un pla de control de prevenció i control de la proliferació de legionel·la, amb la documentació i la informació resultant de les diferents visites realitzades a la instal·lació. L’acció és opcional i es durà a terme quan en el transcurs de les visites es detectin canvis a nivell estructural.


•  Reunió tècnica amb l’ajuntament: acció anual, amb l’objectiu de comunicar les qüestions de rellevància sanitària i les necessitats relacionades amb la gestió de la instal·lació, així com l’explicació del pla de control de la instal·lació.


Els resultats del programa es comuniquen als ajuntaments i s’introdueixen al Sistema d’Informació Municipal en Salut Pública (SIMSAP).


En cas que es detecti legionel·la a una concentració superior a 100 ufc/L, Dipsalut ofereix de manera immediata la neteja i desinfecció de la instal·lació. Per poder fer un tractament efectiu, és imprescindible que els ajuntaments facilitin l’accés a tots els punts d’aigua de l’equipament, així com obrir els acumuladors registrables. Aproximadament quinze dies després d’aplicar les mesures correctores es tornen a prendre mostres per verificar-ne l’eficàcia. A més, es recomanen una sèrie d’accions per corregir i gestionar les situacions de risc detectades. En cas que els resultats indiquin situacions de risc diferents de la presència de legionel·la, es proposen a l’ajuntament els serveis que l’Organisme de Salut Pública pot oferir-los per corregir-les i gestionar-les.

Normativa


• Reial Decret, 487/2022, de 21 de juny, pel qual s’estableixen els requisits sanitaris per el control i la prevenció de la legionel·losi.

• Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s’estableixen les condicions higièniques i sanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi.

• Ordre SCO/317/2003, de 7 de febrer, per la qual es regula el procediment per a l’homologació dels cursos de formació del personal que duu a terme les operacions de manteniment higiènic i sanitari de les instal·lacions objecte del Reial Decret 909/2001, de 27 de juliol.

• Guía para la prevención y control de la proliferación y diseminación de legionela en instalaciones, del Ministerio de Sanidad y Consumo (MISACO).

Cost i finançament


Programa de servei cofinançat per Dipsalut i els ajuntaments mitjançant una taxa variable. Podeu consultar l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació d’aquest servei, al web de Dipsalut.


La tarifa varia en funció del tipus d’instal·lació i del cens de població del municipi, l’Organisme de Salut Pública es fa càrrec d’entre un 50% i un 90% del cost d’actuació per cada instal·lació.


El cost de referència d’aquest programa és diferent segons el tipus d’instal·lació, i s’ha calculat en base als costos previstos amb els preus de sortida de la licitació del nou contracte. Per una banda, els sistemes d’aigua calenta, freda i sanitària o sistemes d’aigua freda, que és de 2.202 euros per instal·lació (cost mitjà del conjunt d’actuacions que es fan en una instal·lació). I per l’altra, els regs urbans i fonts ornamentals, on el cost de referència és 738 euros (cost mitjà del conjunt d’actuacions que es fan en aquest tipus d’instal·lació).


En cas que es detecti legionel·la, Dipsalut assumeix un 50% del que costa cada actuació de neteja i desinfecció urgent de les instal·lacions afectades. El cost de referència mitjà per a cada actuació de neteja per presència de legionel·la és de 532 euros per tots els municipis, independentment del cens de població o del tipus d’instal·lació.

Informació addicional:

Sol·licitud


Del 29 de novembre al 21 de desembre del 2023


Els ajuntaments interessats han de presentar la sol·licitud d’aquest programa per via electrònica des del Sistema d’Informació Municipal de Salut Pública (SIMSAP).


En la sol·licitud, els ajuntaments han d’identificar la persona interlocutora per coordinar totes les accions del programa, amb qui han de contactar per acordar visites, mostrejos, tractaments, lliurament i valoració de documentació tècnica i per comunicar la presència de legionel·la, si escau, a algun dels equipaments sol·licitats. També hauran d’identificar el personal municipal responsable de dur a terme les operacions de manteniment higiènic i sanitari, i de prevenció de la legionel·losi. Han de verificar que el personal designat disposa de la formació descrita a la normativa. En cas que no sigui així, els responsables de les operacions de prevenció es poden inscriure als cursos de formació oferts per Dipsalut.


Per al correcte desenvolupament del programa sol·licitat es requereix el compromís de l’ajuntament a l’hora de coordinar-se amb el proveïdor de Dipsalut per dur a terme les tasques prèvies indispensables per a la realització de les accions del programa, facilitar l’accés i, si escau, l’acompanyament als equipaments municipals.


Cal recordar que des del SIMSAP es pot fer el seguiment de les actuacions que l’Organisme de Salut Pública està efectuant al municipi. A més, es poden consultar les accions i els resultats del desenvolupament de Catàlegs anteriors.

Formació associada


Dipsalut ofereix formació gratuïta vinculada a aquest programa:


• Curs de gestió i control d’instal·lacions de baix i alt risc de transmissió de legionel·losi.

• Curs bàsic de prevenció de la legionel·losi en instal·lacions sanitàries d’alt i baix risc.

Per obtenir més informació sobre els cursos, podeu consultar a la pàgina web de Dipsalut, apartat “Formació”.

 

Tutorials formatius desinfecció xoc tèrmic

Com realitzar una desinfecció per xoc tèrmic a una instal·lació d’aigua calenta sanitària?

Xoc tèrmic per la prevenció de legionel·la - YouTube

Recomanacions pràctiques per fer un xoc tèrmic - YouTube

 

Nota tècnica gestió del risc legionel·la i sequera


Nota tècnica legionel·la i sequera

Tornar

Sol·licitud del programa Pt02

 

Per visualitzar la fitxa del tràmit “Sol·licitud programa Pt02” [seu electrònica] podeu prémer aquí.

Per a més informació:

 

972414720

 

info@dipsalut.cat

Dades de contacte

Parc de Recerca i Innovació de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització