Programes per línies d'actuació

Suport tècnic en salut ambiental

Pt14. Programa d’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la salut

 

Introducció

La Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública, estableix que els ens locals són competents per prestar els serveis mínims següents en l’àmbit de la protecció de la salut:


• La gestió del risc per a la salut derivat de la contaminació del medi.
• La gestió del risc per a la salut pel que fa a les aigües de consum públic.
• La gestió del risc per a la salut en els equipament públics i els indrets habitats, incloses les piscines.
• La gestió del risc per a la salut derivat dels productes alimentaris en les activitats del comerç minorista, la restauració, la producció d’àmbit local i el        transport urbà d’aliments.
• La gestió del risc per a la salut derivat dels animals domèstics, peridomèstics i de les plagues.
• La policia sanitària mortuòria en l’àmbit de les competències locals.
• Qualsevol altra activitat de competència local relacionada amb la gestió en matèria de protecció de la salut, de conformitat amb la legislació vigent.

Els programes d’aquest catàleg tenen com a objectiu donar el suport necessari als ajuntaments en gran part de les competències de l’àmbit de la protecció de la salut. Amb el Programa d’Assessorament i Suport a Polítiques Municipals de Protecció de la Salut, Dipsalut ofereix suport davant d’altres riscos de naturalesa diversa que puguin afectar els municipis. Aquest servei s’emmarca en la línia d’activitats d’assistència tècnica i econòmica als ajuntaments.


L’any 2023, 25 municipis han demanat aquest servei, amb una important diversitat de situacions relacionades amb la salubritat pública municipal. S’han rebut 11 sol·licituds per suport tècnic en reformes estructurals de sistemes d’aigua sanitària, reg o bany, per reduir el risc de proliferació de legionel·la i per adequar-les a la normativa sanitària vigent. També hi ha hagut 14 sol·licituds adreçades a la millora d’abastaments d’aigua potable, amb la instal·lació d’auto-analitzadors i sistemes de telecontrol amb els nous paràmetres que marca la normativa.

Objectiu

 

  • Dotar els ajuntaments del suport i assessorament tècnic necessari per fer front a qualsevol situació de risc en protecció de la salut que hagin de gestionar en l’àmbit de les seves competències.

Destinataris

 

Tots els ajuntaments de la demarcació de Girona.

Accions

 

Es realitza l’assessorament de totes aquelles accions necessàries per a la gestió del risc detectat per l’ajuntament.

Desenvolupament de les actuacions

 

Un cop rebuda la sol·licitud, en funció de la naturalesa del risc detectat, s’avaluarà quines han de ser les mesures que cal implantar per a una gestió correcta i de quina naturalesa ha de ser el suport que Dipsalut pot oferir a l’ajuntament sol·licitant.

Normativa

  • Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya.
  • Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya.
  • Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública.

Cost i finançament

 

Programa de servei directe gratuït per als ajuntaments.

Sol·licitud

Del 29 de novembre de 2023, i fins a la fi del període de vigència d’aquest Catàleg.
Els ajuntaments interessats han de presentar la sol·licitud d’aquest programa des del SIMSAP.

Tornar

Sol·licitud del programa Pt14

 

Convocatòria oberta. Per accedir a la fitxa del tràmit “Sol·licitud programa Pt14” [seu electrònica] podeu prémer aquí.

Dades de contacte

Parc de Recerca i Innovació de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització