Programes per línies d'actuació

Estils de vida

Pm08. Programa Sigues tu

 

Web del "Sigues tu"

 

Us informem que el programa diposa d'una web pròpia amb tota la informació i recursos per implementar l'educació per a la salut a l'aula

Introducció

La Convenció dels Drets de la Infància de Nacions Unides reconeix que els infants han de gaudir del nivell de salut més alt possible des del punt de vista físic, mental, espiritual, moral i social. En aquest sentit, les administracions públiques han de desplegar les estratègies necessàries per garantir l’acompliment d’aquests drets.

Està demostrat que els factors socials i econòmics expliquen la majoria de les diferències en salut innecessàries, injustes i evitables. L’escola i l’institut no són espais neutres, sinó que les desigualtats socials es reprodueixen dins els centres educatius i afecten l’alumnat. Els infants i joves hi passen gran part del temps i, per tant, és important promoure ambients escolars positius, protectors i saludables. Per fer-ho, hem de tenir en compte tota la comunitat educativa i desenvolupar les accions de forma participativa i basada en l’equitat i l’apoderament individual i comunitari.

La metodologia del programa es basa en l’estratègia de les habilitats per a la vida (OMS, 2003). D’acord amb l’OMS, aquestes habilitats són un factor clau en la capacitat de les persones per gestionar la seva vida, la seva salut i la capacitat per relacionar-se amb l’entorn i influir-hi. Algunes d’aquestes destreses considerades com a bàsiques són: l’autoestima, la negociació i el rebuig, l’empatia, el treball en equip, la gestió de les emocions o el pensament crític.

Diferents investigacions han posat en relleu la relació entre aquestes habilitats i els estils de vida saludables. Per exemple, es retarda l’inici del consum de tabac, alcohol i altres drogues, promouen relacions afectives més saludables, i ajuden a controlar la ira i a reduir l’assetjament escolar.

El programa “Sigues tu: eines i actius per a la salut” facilita l’aprenentatge de les deu habilitats bàsiques per a la vida i els ODS promovent estils de vida saludables i respectuosos amb l’entorn. Mitjançant una estratègia d’universalisme proporcional, els recursos es reparteixen de forma equitativa entre els centres educatius en funció de les seves necessitats, oferint als equips docents i altres agents educatius les eines per dur-ho a terme.

Pel que fa als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), s’incorporen tant en el marc conceptual com en les accions i les propostes d’aquest programa (ODS 4, educació de qualitat). Així doncs, es facilita que l’alumnat i en general tota la comunitat educativa valorin la diversitat i incorporin una cultura de justícia social amb una mirada interseccional (ODS 10, reducció de les desigualtats). En aquesta línia, es promou la reflexió i el debat al voltant d’aspectes clau com l’afectivitat i la sexualitat o els consums de drogues, entre d’altres (ODS 3, salut i benestar) tenint en compte la perspectiva de gènere i la coeducació (ODS 5). De la mateixa manera, es trasllada la importància del desenvolupament sostenible a través d’uns hàbits de consum que permetin viure en harmonia amb la natura i mitigar el canvi climàtic (ODS 12, consum responsable, i ODS 13, acció climàtica).

Destinataris

Tots els ajuntaments de la demarcació de Girona que tinguin com a mínim un centre educatiu (Infantil, Primària, Secundària, Programes de formació i Inserció,

Persones beneficiàries:

• Alumnat d’infantil i de primària (d’I3 a 6è).
• Alumnat de secundària (1r, 2n, 3r i 4t de l’ESO).
• Alumnat de programes de formació i inserció i centres d’adults.

Objectius

  • Desenvolupar les habilitats dels infants i les persones joves perquè puguin afrontar els desafiaments de la vida quotidiana, tenint en compte que la salut depen del context social i econòmic de les persones.
  • Promoure la incorporació als centres educatius d’un treball transversal d’educació per a la salut i ajudar així a millorar el benestar tant de l’alumnat com del professorat.

Desenvolupament de les actuacions

El Sigues tu desenvolupa, als centres educatius, una proposta de treball transversal d’educació per a la salut que inclou processos de formació per alumnat i docents.

Continguts
Es treballa la salut d’acord a diferents temàtiques, com per exemple:

  • Consums (pensament crític, responsabilitat social i envers l’entorn, tabac, alcohol i altres drogues, ús saludable de les pantalles, presa de decisions...)
  • Afectivitat i sexualitat (diversitat sexual i de gènere, relacions afectives, autoestima, gestió de les emocions i sentiments...)
  • Convivència (entorns saludables, prevenció de l’assetjament, respecteala diversitat, inclusió i antiracisme, cohesió de grup, relacions de poder, participació, comunicació assertiva, resolució de conflictes...)

Materials
El programa inclou material pedagògic per a infants i docents. El material per treballar a l’aula, arriba a les escoles que l’hagin sol·licitat a principi de curs. Des del web del programa (siguestu.cat) també es pot accedir a diferents recursos que s’adeqüen a cada nivell educatiu i públic destinatari.

Metodologia
Es duu a terme una metodologia activa, vivencial i adaptada a la realitat social i a cada context, que té en compte els coneixements previs i els interessos de les persones participants.

Suport als centres educatius
Una professional de l’equip tècnic de Sigues tu facilita la implementació del projecte al centre educatiu i dona suport a l’equip docent, especialment als tutors i tutores, que són els que han d’executar-lo. Es recomana que el programa formi part del projecte educatiu del centre i que es nomeni una persona de l’escola que se’n faci responsable. Per facilitar-ne la implementació, algunes de les sessions amb l’alumnat estan conduïdes directament per professionals de l’equip tècnic del Sigues tu.
D’acord amb les característiques de l’alumnat, es planteja una proposta ajustada a la realitat del centre educatiu:

  • Recurs per a infantil, primària i educació especial. El programa s’implementa de manera contínua i s’adapta a les hores de tutoria perquè els tutors i les tutores puguin adequar-lo a la seva programació d’aula.
  • Recurs per a ESO, programes de formació i inserció i centres d’adults. El programa es desenvolupa de manera contínua i s’adapta a les hores de tutoria. Són entre 10 i 20 sessions per curs, que es programen d’acord amb la planificació del centre.

Catàleg de recursos de teatre
Els centres que fan el programa tindran a la seva disposició un catàleg de recursos teatrals. Aquestes activitats contribueixen a reforçar la intervenció pedagògica del programa. Estan dirigides per professionals de les arts escèniques i es duen a terme a l’aula. Tenen com a objectiu cohesionar el grup i treballar les habilitats per a la vida de manera amena i divertida a partir de diferents temes de salut com, per exemple, consums, igualtat de gènere o gestió de les emocions.
 

Cost i finançament

 

Programa de servei finançat íntegrament per Dipsalut.

Sol·licitud

De 4 de maig a 1 de juliol del 2024.

L’han de sol·licitar els ajuntaments perquè es desenvolupi als centres educatius del municipi que hagin comunicat la seva voluntat de participar-hi. La sol·licitud serà per al curs 2024/25. En cas que el centre educatiu o l’ajuntament vulgui conèixer més detalladament el funcionament, serveis i materials inclosos al programa, poden sol·licitar-ho a Dipsalut (972 414 720 o info@siguestu.cat).

La sol·licitud formal s’ha de presentar per via electrònica, des del SIMSAP, accedint al model:
Pm08. Programa “Sigues tu”

L’ajuntament ha d’indicar la relació de centres del municipi interessats en el programa i el nombre aproximat de grups i alumnes que el durien a terme. La sol·licitud del servei s’ha de fer sempre en resposta a la demanda del centre o centres educatius de la població.

L’Organisme donarà resposta a les sol·licituds fins a esgotar el crèdit pressupostari previst. Tenen prioritat els centres que ja l’hagin implementat en cursos anteriors i els que presentin factors socioeconòmics desfavorables.

Cal recordar que des del SIMSAP també es pot fer el seguiment de totes les accions que es realitzen als centres educatius en el marc d’aquest programa. A més, es poden consultar els resultats de Catàlegs anteriors.

Formació associada

 

El programa ofereix un pla de formació per a docents que inclou:

  • Trobada inicial (de dues hores) al centre educatiu per explicar la filosofia, la metodologia, els serveis i els materials inclosos en el programa. En cas que s’hagi participat en el Sigues tu en anys anteriors, els continguts de la trobada s’adaptaran a les necessitats específiques del centre.
  • Formació continuada per aprofundir en els fonaments teòrics i els continguts del programa i esta-blir sinergies entre els docents participants. Aquesta formació podrà ser a distància (individual) i/o presencial a les instal·lacions del centre educatiu corresponent.

Tota la formació és finançada al 100% per Dipsalut i, en el cas de la formació continuada per docents, està acreditada pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Podeu obtenir-ne tota la informació consultant el web del programa Sigues tu (www.siguestu.cat).

Tornar

Sol·licitud del programa Pm08

 

El període de solicitud d'aquest programa és del 4 de maig a l'1 de juliol del 2024

 

Per accedir a la fitxa del tràmit “Sol·licitud programa Pm08” podeu prémer aquí

Per a més informació:

 

972 414 720

 

aloste@dipsalut.cat

Dades de contacte

Parc de Recerca i Innovació de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització