COOP. Subvencions de Cooperació internacional al Desenvolupament

Objecte

Regular el programa de suport econòmic destinat destinat a entitats sense finalitats lucratives per al finançament de projectes de cooperació internacional promoguts per entitats de la demarcació de Girona.

Destinataris

Poden concòrrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases:


-Organitzacions no lucratives d’ajuda al desenvolupament,

-Entitats sense finalitats lucratives, que en el seus estatuts identifiquen la cooperació
internacional com a objectiu de treball de l’entitat.

Hauran de tenir seu i/o delegació permanent a les comarques gironines, que tinguin
una implicació activa en les activitats solidàries i la cooperació internacional i, a més,
compleixin les condicions que s’especifiquen a les bases.

Conceptes subvencionables

Es consideren despeses subvencionables:

- Materials i serveis necessaris per fer les activitats.
- Remuneracions i despeses dels professionals.
- Despeses de difusió i comunicació.
- Millora d’infraestructures, inversió en equipaments o serveis que quedin
justificats en el marc del projecte. Es considera “despesa d’inversió”
qualsevol adquisició, construcció, ampliació, modernització o millora d’un
bé immoble o moble.
- La suma de les despeses de telèfon i viatge no poden ser superiors al
15% de l’import total del pressupost. 

 

Despeses no subvencionables:

- Els enviaments de material que no estiguin prou justificats en el marc del projecte.
- L’adquisició de vehicles
- Assegurances

Període subvencionable

Es subvencionaran les actuacions que tinguin lloc entre el dia 1 d'octubre de 2023 al dia 30 de setembre de 2024.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds començarà el dia següent de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el 14 de març de 2024.


Justificació

El termini per justificar les despeses objecte d’aquesta convocatòria finalitzarà el 10 d’octubre de 2024.

Convocatòria

Extracte de la BDNS de la convocatòria publicat en el BOP de Girona, núm. 31, de 13 de febrer de 2024

 

Consulteu l'edicte de convocatòria en el e-tauler de Dipsalut

Resolució

La resolució de concessió serà notificada als beneficiaris a través del tauler electrònic (e-Tauler) ubicat a la seu electrònica de Dipsalut (https://seu.dipsalut.cat) en el termini màxim de 10 dies a comptar des de la data d’adopció de la resolució d’acord amb l’article 45.1.b de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

Sol·licitud de la subvenció

El tràmit de sol·licitud d'aquesta subvenció es pot fer:

Via Internet [Seu electrònica]:

>> Podeu accedir a la sol·licitud prement aquí

Per a més informació:

972414720

acciosocial@dipsalut.cat

Dades de contacte

Parc de Recerca i Innovació de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització