ASIC. Subvencions a consells comarcals i a consorcis d'acció/benestar social per a inversions en equipament dels centres d'acció social de la demarcació de Girona

NOVETAT

S'ha publicat la resolució de la convocatòria del 2024.
El període de justificació estarà obert fins al 12 de setembre de 2024. Consulteu tutorial (pàgines 20 a 27)

Objecte

Regular les subvencions per al finançament de les despeses d’inversió en equipaments que permetin millorar els centres de serveis socials destinats a l'atenció de persones beneficiàries:

  1. Despeses d’inversió orientades a la modernització del mobiliari, a la climatització, a l’accessibilitat i a totes aquelles característiques que permetin millorar la qualitat assistencial de les persones usuàries de la xarxa pública de serveis socials.
  2. Despeses d’inversió vinculades a la modernització i/o adaptació del parc de vehicles destinats a la mobilitat dels usuaris.

Destinataris

Poden concórrer a la convocatòria s'aquesta subvenció els Consells comarcals i consorcis d'acció/benestar social de la demarcació de Girona.

Convocatòria

Extracte BDNS de la convocatòria publicat en el BOP de Girona núm.31,de 13 de febrer de 2024.

Podeu consultar la convocatòria publicada en l'e-tauler de Dipsalut

Conceptes subvencionables

Es consideren despeses subvencionables:
- Adquisició de mobiliari.
- Adquisició i instal·lació de sistemes de seguretat, accessibilitat, il·luminació, climatització; adquisició i instal·lació de sistemes tecnològics.
- Altres adquisicions que dins el concepte de béns mobles siguin justificades per a la finalitat de l’equipament i prèviament hagin estat pressupostats en la sol·licitud i detallats en la memòria valorada o projecte tècnic
- Adquisició de vehicles nous.
- Adaptació de vehicles a les necessitats dels usuaris segons projecte tècnic aprovat.

Es consideren despeses no subvencionables
:
-Despeses de redacció de projectes.
-Material fungible.
-Despeses de manteniment estructural de l’edifici ni altres reparacions

Queden explícitament excloses les inversions destinades a oficines tècniques

Període subvencionable

Es subvencionaran les inversions que tinguin lloc entre l'1 d'agost de 2022 a 31 de juliol de 2024.

Sol·licituds

El període de sol·licitud d’aquesta subvenció comença l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOP i finalitza el dia 14 de març de 2024.

Import màxim de la subvenció

La subvenció màxima és de 15.000,00 €

Justificació

El termini per justificar aquestes subvencions finalitza el dia 12 de setembre de 2024.

Resolució

La resolució es comunica als beneficiaris per mitjà del tauler d’anuncis e-Tauler de la seu electrònica de Dipsalut (https://seu.dipsalut.cat) i serà publicada en el Butlleti Oficial de la Provincia de Girona en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data d’adopció de la resolució, d’acord amb l’article 45.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Podreu consultar la resolució al tauler d'anuncis de la seu electrònica de Dipsalut

Tutorial de suport

Informació addicional:

Justificació de la subvenció

El tràmit de justificació d'aquesta subvenció es pot fer:
Via Internet [Seu electrònica]:

>> Podeu accedir al formulari de justificació prement aquí.
 

Per a més informació:

972414720

amorales@dipsalut.cat

Dades de contacte

Parc de Recerca i Innovació de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització