Programes per línies d'actuació

Establiments públics i indrets habitats

Pt05. Programa d’avaluació de la salubritat de les piscines d’ús públic

 

Introducció

 

Són piscines d’ús públic les que estan obertes al públic o a un grup definit d’usuaris, no destinades únicament a la família i als convidats del propietari o ocupant, amb independència del fet que calgui pagar per accedir-hi. Així doncs, les piscines de titularitat pública i part de les de titularitat privada (com ara les d’hotels, parcs aquàtics, centres esportius i cases de turisme rural) es consideren d’ús públic.

 

En aquests equipaments, hi conflueixen determinats perills associats al seu disseny, funcionament, manteniment i gestió. El seu ús pot comportar riscos per a la salut quan la qualitat de l’aigua dels vasos no és correcta pel bany, el tractament que se’n fa no és l’adient, les instal·lacions no reuneixen unes característiques o condicions adequades o no es tenen en compte els riscos per a la seguretat dels usuaris i dels treballadors.

 

Amb aquest programa, Dipsalut realitza l’avaluació higiènica i sanitària d’aquelles piscines d’ús públic que els ajuntaments de la demarcació sol·liciten que s’avaluïn. No estan incloses en aquest programa les piscines classificades pel Reial Decret 742/2013 com a piscines d’ús privat (tipus 3A: piscines de comunitats de propietaris, cases de turisme rural que es lloguin únicament a una unitat familiar i piscines d’urbanitzacions o similars; i tipus 3B: piscines unifamiliars).

 

Als parcs aquàtics, l’avaluació que s’efectuarà serà exclusivament dels aspectes higiènics i sanitaris d’aplicació a les piscines (tot i que la normativa especifica d’aplicació en aquestes instal·lacions recull altres àmbits).

 

Durant la temporada de bany del 2023, un total de 124 municipis de la demarcació de Girona han sol·licitat el programa. S’ha demanat per a 457 instal·lacions, amb un total de 829 vasos de bany. La tipologia d’establiments que s’avaluen són, en la gran majoria hotels, hostals, hotel apartaments i apartaments; seguit dels càmpings i de diferents establiments com són les cases de turisme rural, les de colònies o els clubs esportius. Les deficiències de major risc s’han detectat en un 48%. Les més habituals han estat per no disposar dels registres de control de la qualitat de l’aigua o per no dur-los a terme correctament i, en menor proporció, per manca de dosificador de clor i/o pH.

Objectius

 

 • Avaluar i identificar els factors de risc a les piscines d’ús públic dels municipis gironins.
 • Informar i sensibilitzar de la normativa actual de piscines els responsables d’aquests equipaments.
 • Informar les autoritats sanitàries perquè es duguin a terme les actuacions oportunes per mantenir aquests equipaments en estat òptim.

 

Destinataris

 

Tots els ajuntaments de la demarcació de Girona.

Accions

 

 • Avaluar els vasos i les instal·lacions de totes les piscines d’ús públic sol·licitades.
 • Identificar els riscos sanitaris associats.
 • Comunicar, de manera urgent, les deficiències de més risc a l’autoritat sanitària municipal.
 • Notificar els resultats de l’avaluació a l’autoritat sanitària municipal.

Desenvolupament de les accions

 

 • Avaluació de la instal·lació: es visiten i s’avaluen les instal·lacions per revisar les condicions higièniques i sanitàries i per identificar possibles riscos sanitaris. En cas que es detectin deficiències que impliquin riscos per a les persones, es comuniquen de manera urgent a l’ajuntament que pertoca.
 • Dossier tècnic: s’elabora un dossier tècnic amb els resultats de les avaluacions de totes les instal·lacions sol·licitades.

 

Els resultats del programa es comuniquen a cada ajuntament i s’introdueixen al Sistema d’Informació Municipal de Salut Pública (SIMSAP).

Normativa

 

 • Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic.
 • Decret 177/2000, de 15 de maig, pel qual es modifica la disposició transitòria única del Decret 95/2000, de 22 de febrer, que estableix les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic.
 • Decret 165/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual es fixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic.
 • Reial Decret 742/2013, de 27 de setembre, pel qual s’estableixen els criteris tècnics i sanitaris de les piscines, i les seves modificacions.

Cost i finançament

 

Programa de servei finançat íntegrament per Dipsalut. És, per tant, gratuït per als ajuntaments.

El cost de referència de cada actuació és de 150 euros.

Sol·licitud

 

Del 3 d’abril al 18 d’abril del 2024, s'allarga fins el 24 d'abril. 

Els ajuntaments interessats han de presentar la sol·licitud d’aquest programa per via electrònica des del SIMSAP.


Cal recordar que el SIMSAP permet fer el seguiment de les actuacions que Dipsalut està efectuant al municipi. A més, es poden consultar els resultats del desenvolupament de Catàlegs anteriors.

Recursos

 

A continuació es relacionen diferents models i documents sobre les piscines que us poden ser d'utilitat:

- Model de normes de règim intern

- Contingut mínim del Pla d'Autocontrol

- Model de registres

Formació associada

 

Dipsalut ofereix formació gratuïta vinculada a aquest programa:

 • Curs per a operadors i mantenidors de piscines d’ús públic

Per obtenir més informació sobre els cursos, podeu consultar a la pàgina web de Dipsalut, apartat Formació”.

Tornar

Sol·licitud del programa Pt05

 

Per visualitzar la fitxa del tràmit “Sol·licitud programa Pt05” [seu electrònica] podeu prémer aquí.

Per a més informació:

 

972414720

 

info@dipsalut.cat

Dades de contacte

Parc de Recerca i Innovació de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització