Programes per línies d'actuació

Establiments públics i indrets habitats

Pt06. Programa de suport a la gestió de la salubritat de les piscines d’ús públic de titularitat i/o de gestió municipal

 

Introducció

 

L’ús de les piscines de titularitat i/o de gestió municipal comporta, de la mateixa manera que si s’és usuari de la resta de piscines, determinats riscos associats a l’estat sanitari de l’equipament. Controlar-los i minimitzar-los és corresponsabilitat de gestors i usuaris.

 

Amb aquest programa, Dipsalut vol donar suport als gestors municipals de les instal·lacions, però també promoure i informar els i les banyistes d’aquesta responsabilitat compartida.

 

El Decret 95/2000, de 22 de febrer, que fixa les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic, va establir l’obligatorietat d’elaborar i implementar un programa d’autocontrol per garantir la salubritat d’aquests espais públics, cada cop més concorreguts. Una obligatorietat reafirmada posteriorment en el Reial Decret 742/2013, que determina els criteris tècnics i sanitaris de les piscines. Dipsalut incorpora, en aquest programa, el control dels criteris de qualitat de les aigües de piscines proposats pel Reial Decret.

 

Dins del Suport a la Gestió de la Salubritat de les Piscines d’Ús Públic de Titularitat i/o de Gestió Municipal, l’Organisme avalua els equipaments, analitza l’aigua de bany i implementa els plans d’autocontrol fixats per la normativa d’aplicació. Les accions dutes a terme fins ara han permès identificar algunes de les àrees en les que cal incidir per millorar en la gestió d’aquestes instal·lacions.

 

L’any 2023, el servei s’ha desenvolupat en 94 instal·lacions de 86 municipis que han sol·licitat el programa, amb un total de 190 vasos avaluats. Al llarg dels anys d’aplicació del programa, s’ha vist una millora en la qualitat higiènica i sanitària de les piscines, com a resultat de l’esforç de les autoritats sanitàries locals i del desenvolupament continuat del programa. Val a dir, però, que tot i haver incrementat el nombre de socorristes que acrediten els certificats del ROPEC o COPLEFC, encara hi ha aproximadament un 35% de les piscines que no disposen de socorristes amb la corresponent acreditació. Pel que fa als resultats analítics de la qualitat de l’aigua, en un 81,5% de les analítiques realitzades no s’han detectat alteracions, mentre que aproximadament en un 18% de les mostres s’han detectat lleugeres contaminacions microbiològiques i un 0,5% d’alteracions dels paràmetres fisicoquímics. En totes elles s’han aplicat les mesures correctores oportunes.

Objectius

 

 • Dotar els ajuntaments amb piscines de titularitat i/o gestió municipal amb les eines necessàries per adequar-se a la normativa sanitària aplicable a les piscines d’ús públic.
 • Millorar els elements de gestió i les mesures de prevenció necessàries per reduir els riscos per a la salut i garantir la salubritat de les instal·lacions.
 • Garantir l’oferta formativa per capacitar el personal gestor de les piscines de titularitat i/o gestió pública que duen a terme les tasques de planificació i manteniment higiènic i sanitari en aquestes instal·lacions.

Destinataris

 

Tots els ajuntaments de la demarcació de Girona.

Accions

 

 • Efectuar l’avaluació higiènica i sanitària i la caracterització de les piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal.
 • Identificar els riscos sanitaris associats a les instal·lacions.
 • Elaborar i implementar plans d’autocontrol de les instal·lacions.
 • Confeccionar i establir plans de control analític.
 • Dissenyar i posar en pràctica un suport informatiu sobre les normes de règim intern de les instal·lacions i les actituds personals dels usuaris que puguin comportar una reducció dels riscos.

Desenvolupament de les actuacions

El proveïdor del programa es posa en contacte amb els interlocutors municipals per establir el calendari d’actuacions següent:

 

 • Pla de caracterització de la piscina: es visiten les instal·lacions per fer-ne una avaluació: estructural, operacional, de manteniment i de l’estat de salubritat de l’equipament, i per conèixer-ne el funcionament.
 • Pla d’autocontrol i gestió: un cop recollida la informació necessària, es redacten i es dissenyen, de forma comprensible, els plans d’autocontrol.
 • Pla de control analític de la qualitat de l’aigua i l’aire de les piscines: es realitza un pla anual de recollida i anàlisi de mostres.
 • Assessorament i avaluació: dins del pla d’autocontrol i gestió, es visita la instal·lació i s’avalua el grau d’implementació del pla d’autocontrol. S’identifiquen les àrees de millora, i s’assessora i s’informa de les mesures correctores que cal instaurar.
 • Dossier tècnic: s’elabora, s’actualitza i es lliura a l’interlocutor municipal un dossier tècnic que incloutota la documentació necessària per a la gestió correcta del risc de les instal·lacions segons la normativa d’aplicació.


Els resultats del programa es comuniquen a cada ajuntament i s’introdueixen al Sistema d’Informació Municipal de Salut Pública (SIMSAP).

 

En cas que es detectin deficiències de més risc, es comuniquen de manera urgent als ajuntaments.

 

Així mateix, quan els resultats indiquin altres situacions de risc, es proposen els serveis que Dipsalut ofereix per gestionar-les i corregir-les.

Normativa

 

 • Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic.
 • Decret 177/2000, de 15 de maig, pel qual es modifica la disposició transitòria única del Decret 95/2000, de 22 de febrer, que estableix les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic.
 • Decret 165/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual es fixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic.
 • Reial Decret 742/2013, de 27 de setembre, pel qual s’estableixen els criteris tècnics i sanitaris de les piscines, i les seves modificacions.

Cost i finançament

 

Programa de servei finançat íntegrament per Dipsalut. És, per tant, gratuït per als ajuntaments.

El cost de referència de cada actuació és de 600 euros.

Sol·licitud

 

Del 3 d’abril al 18 d’abril del 2024, s'allarga fins el 24 d'abril. 

Els ajuntaments interessats han de presentar la sol·licitud d’aquest programa per via electrònica des del SIMSAP.


Els ajuntaments han d’identificar, a la sol·licitud, el personal municipal que efectuarà les operacions de manteniment higiènic i sanitari de les piscines. Han de verificar, si escau, que el personal designat disposa de la formació necessària per desenvolupar aquestes tasques. Si no és així, es poden inscriure als cursos de formació oferts per Dipsalut.


Per al correcte desenvolupament del programa sol·licitat es requereix el compromís de l’ajuntament a l’hora de coordinar-se amb el proveïdor de l’Organisme de Salut Pública per dur a terme les tasques prèvies indispensables per a la realització de les accions del programa, facilitar l’accés i, si escau, l’acompanyament als equipaments municipals.


Cal recordar que el SIMSAP permet fer el seguiment de les actuacions que Dipsalut està efectuant al municipi. A més, es poden consultar els resultats de Catàlegs anteriors.

Recursos

Informació addicional:

Formació associada

 

Dipsalut ofereix formació gratuïta vinculada a aquest programa:

 • Curs per a operadors i mantenidors de piscines d’ús públic

 

Per obtenir més informació sobre els cursos, podeu consultar a la pàgina web de Dipsalut, apartat Formació”.

Tornar

Sol·licitud del programa Pt06

 

Per visualitzar la fitxa del tràmit “Sol·licitud programa Pt06” [seu electrònica] podeu prémer aquí.

Per a més informació:

 

972414720

 

info@dipsalut.cat

Dades de contacte

Parc de Recerca i Innovació de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització