Declaració d’accessibilitat

L’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) s’ha compromès a fer accessibles els seus llocs web i les seves aplicacions per a dispositius mòbils, de conformitat amb la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d’octubre, i el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils el sector públic.

 

Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica a:

 

Llocs web

 

 

Aplicacions per a dispositius mòbils desenvolupades per Dipsalut

 

 • Quick Rescue: Android versió 1.0.0 (Publicada 19-07-2017) / iOS versió 1.0.1 (Publicada 25-07-2017)
 • DEACAT: Android versió 1.1.0 (Publicada 22-08-2018) / iOS versió 1.2.0 (Publicada 22-08-2018)
 • Guia d’Associacions de Salut: Android versió 2.0.0 (Publicada 14-05-2019) / iOS versió 2.0.0 (Publicada 17-05-2019)

 

Situació de compliment

El Portal de Transparència de l’Organisme és plenament conforme amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre.

 

La resta de llocs web i d’aplicacions per a dispositius mòbils són parcialment conformes amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre.

 

Contingut no accessible

El contingut detallat no és accessible per les raons següents:

 

 • Manca de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre.
  • Hi pot haver errors puntuals d'edició tant a continguts HTML com a documents finals, publicats amb data posterior al 20 de setembre de 2018.
  • Existeixen documents per als quals no hi ha alternativa textual.
  • Existeixen alguns enllaços sense descripció, sense text o sense destí.
  • Existeixen imatges sense descripció alternativa o que tenen un contrast baix entre els colors de primer pla i fons.
  • Existeixen formularis sense el format correcte.

 

 • El contingut no entra dins l’àmbit de la legislació aplicable.
  • Hi pot haver arxius ofimàtics o formularis web publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin totalment els requisits d'accessibilitat, tot i que s'ha procurat que la majoria sí que els compleixin.

 

Preparació de la declaració d'accessibilitat

Aquesta declaració ha estat preparada amb data 8 d’abril de 2020. El mètode utilitzat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació portada a terme pel mateix Organisme. L’última revisió de la declaració s’ha efectuat amb data 8 d’abril de 2020.

 

Presentació de suggeriments, queixes o reclamacions

Qualsevol persona pot demanar el compliment de requisits d’accessibilitat per mitjà de l’adreça electrònica info@dipsalut.cat, o bé per via telefònica al 972414720 o presencialment a:

 

Dipsalut
Edifici Jaume Casademont
Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona
Carrer Pic de Peguera, 15
17003 Girona

 

Es poden presentar sol·licituds d’informació accessible i queixes adreçant un escrit al Registre de documents de l’organisme, a l’adreça postal indicada anteriorment o per mitjà de la seu electrònica seu.dipsalut.cat.

 

En cas de desacord amb la resposta a la sol·licitud d’informació accessible o a la presentació d’una queixa, la persona interessada pot iniciar una reclamació adreçant un escrit al Delegat de protecció de dades, a l’adreça postal indicada anteriorment o per mitjà de la seu electrònica seu.dipsalut.cat. Aquest procediment de reclamació (previst a l'article 13 del RD 1112/2018) entrarà en vigor el 20 de setembre de 2020.

 

Les comunicacions formulades pels motius indicats a aquest apartat seran ateses per la unitat de Gestió administrativa (Serveis Jurídics, Econòmics i d’Organització) com responsable en matèria d’accessibilitat web de l’organisme.

 

Com demanar contingut en un format accessible

Si necessiteu informació en un format diferent, contacteu amb nosaltres a través del correu info@dipsalut.cat indicant:

 

 • La URL del contingut
 • El vostre nom i correu electrònic
 • El format en què necessiteu la informació

 

Informació complementària

Dipsalut treballa per complir en el grau més alt possible els requeriments d’accessibilitat per facilitar l'accés universal als continguts a totes les persones que el consulten, independentment de les seves capacitats, físiques, sensorials o intel·lectuals, i dels sistemes o recursos utilitzats (navegador, dispositiu, velocitat de connexió, etc.).

 

D’acord amb la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell de 26 d’octubre de 2016 els webs i aplicacions mòbils del sector públic han de ser accessibles, accessibilitat que s’ha d’aconseguir d’acord amb la norma UNE - EN 301 549:2019, de requisits d’accessibilitat. Aquesta norma es basa principalment en les Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 publicades pel World Wide Web Consortium (W3C) l’agost de 2018.

 

És voluntat de Dipsalut complir plenament les pautes d'accessibilitat web. La normativa europea exigeix als ens del sector públic el compliment del nivell AA, nivell que compleixen parcialment en l’actualitat aquests llocs webs.

 

Aquests webs estan optimitzats per a una resolució de 1280 x 768. Si es disposa d'un monitor amb més resolució, la mida de lletra es veurà massa petita en alguns casos. Les fonts s'han definit de manera que sigui possible ampliar-ne o disminuir-ne la mida des de les opcions del navegador.

 

Aquests llocs web han estats provats i estan optimitzats per als navegadors compatibles amb HTML5 i les versions admeses pels fabricants. La utilització de navegadors diferents o de versions no admeses pels fabricants pot no permetre una visualització correcta o disponibilitat de documents o d'altres funcionalitats. Es poden obtenir actualitzacions o navegadors a les pàgines web dels proveïdors dels navegadors.

 

D’altra banda, per al funcionament correcte dels webs, el navegador ha de tenir habilitat l'ús de JavaScript i de cookies (vegeu l'apartat Ús de cookies del lloc web del’Organisme).

 

A causa del gran nombre de documents posats a disposició des d’aquests llocs web poden existir continguts que no compleixin les pautes d'accessibilitat exigibles. Agrairem qualsevol suggeriment o indicació per mitjà dels canals indicats a l’apartat Presentació de suggeriments, queixes o reclamacions d’aquest document. A continuació us indiquem alguns recursos que poden ajudar a millorar l’accessibilitat dels continguts des del vostre dispositiu:

 

AbilityNet - My computer my way
Additional information on how to customise our website appearance

Dades de contacte

Parc de Recerca i Innovació de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització