Perfil del contractant

 

 

Presentació

En acompliment del que estableix l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), i amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual Dipsalut disposa de perfil del contractant integrat a la Plataforma de Serveis de Contractació de l’Administració Oberta de Catalunya.

En el perfil de contractant trobareu, entre altres informacions, la relativa a les licitacions en curs, les adjudicacions i les formalitzacions.

El perfil de contractant és el mitjà de difusió de les licitacions dels procediments oberts, restringits i negociats amb publicitat; de les adjudicacions dels contractes amb procediment de licitació, i de les formalitzacions dels contractes d'obres adjudicats per una quantia igual o superior a 50.000 euros i de la resta de contractes adjudicats per una quantia igual o superior a 18.000 euros.

Així mateix al Portal de Transparència de Dipsalut es pot consultar informació detallada sobre els contractes subscrits, les seves modificacions o pròrrogues i altres dades d’interès relacionades amb la matèria, per tal de donar compliment als requeriments de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

Adreces d'interès

Organisme Autònom de Salut de la Diputació de Girona (Dipsalut)

C/ Pic de Peguera, 15

Telèfon de contacte Contractació: 972 414 720

Fax Contractació: 972 414 730

Dades de contacte

Parc de Recerca i Innovació de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització