Perfil del contractant

 

 

Presentació

En acompliment del que estableix l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), i amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual Dipsalut disposa de perfil del contractant integrat a la Plataforma de Serveis de Contractació de l’Administració Oberta de Catalunya.

En el perfil de contractant trobareu, entre altres informacions, la relativa a les licitacions en curs, les adjudicacions i les formalitzacions.

El perfil de contractant és el mitjà de difusió de les licitacions dels procediments oberts, restringits i negociats amb publicitat; de les adjudicacions dels contractes amb procediment de licitació, i de les formalitzacions dels contractes d'obres adjudicats per una quantia igual o superior a 50.000 euros i de la resta de contractes adjudicats per una quantia igual o superior a 18.000 euros.

Així mateix al Portal de Transparència de Dipsalut es pot consultar informació detallada sobre els contractes subscrits, les seves modificacions o pròrrogues i altres dades d’interès relacionades amb la matèria, per tal de donar compliment als requeriments de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

Document Europeu Únic de Contractació (DEUC)

De conformitat amb la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública, així com del Reglament d’execució (UE) 2016/7 de la Comissió de 5 de gener del 2016 pel que s’estableix el formulari normalitzat del document europeu únic de contractació, en tots aquells procediments de contractació d’obres, serveis i subministraments subjectes a regulació harmonitzada, l’òrgan de contractació acceptarà com a prova preliminar dels compliment dels requisits previs per participar en el procediment de licitació el “document europeu únic de contractació”.

Aquest document és una declaració formal i actualitzada de l’empresa interessada, que confirma que l’empresa compta amb les condicions d’aptitud exigides, incloses la de no estar incurs en prohibició de contractar, que compleix amb els requisits de solvència econòmica i financera, i tècnica i professional, així com els demés criteris de selecció i requisits de participació que estableixin els plecs de contractació.

Les empreses licitadores poden emplenar el Formulari del DEUC que s’adjunta com a annex a cadascun dels plecs que surten a licitació utilitzant el servei en línia de la Comissió Europea. L’empresa participant importarà aquest fitxer al seu ordinador i mitjançant el servei en línia de la comissió europea, en l’apartat “operador econòmic” podrà importar el fitxer, emplenar les dades necessàries, descarregar-lo i imprimir-lo per la seva presentació.

Les empreses licitadores també poden omplir el formulari DEUC sense l’ajuda del servei en línia de la Comissió Europea omplint el formulari DEUC en format pdf que també estarà a disposició conjuntament amb la resta de documentació en el perfil de contractant. En aquest cas, les empreses hauran d’omplir manualment totes aquelles dades que, per defecte, ja venien preestablertes a través del formulari DEUC electrònic específic elaborat per la Diputació.

 

Actes de les meses de contractació

Contractació del servei de revisió periòdica d’instal·lacions d’alt risc prevista al Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s’estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi:

  1. Acta sessió de la Mesa de Contractació per l’obertura dels sobres A
  2. Acta sessió de la Mesa de Contractació per l'obertura dels sobres B
  3. Acta de la sessió extraordinària de la Mesa de Contractació per valorar la documentació justificativa de la viabilitat de les ofertes amb valors anormals o desproporcionats

Contractació del Servei de telefonia mòbil per a les cabines dels desfibril·ladors del programa “Girona, territori cardioprotegit” (PM05) del catàleg de serveis de Dipsalut:

  1. Acta sessió de la Mesa de Contractació per l’obertura dels sobres A
  2. Acta sessió de la Mesa de Contractació per l'obertura dels sobres B

Contractació del subministrament de recanvis dels desfibril·ladors del programa "Girona, territori cardioprotegit" (PM05), del catàleg de serveis de Dipsalut

  1. Acta sessió de la Mesa de Contractació per l’obertura dels sobres A
  2. Acta sessió de la Mesa de Contractació per l'obertura dels sobres B

Contractació del Servei de gestió integral del manteniment i vigilància dels desfibril·ladors del programa “Girona, territori Cardioprotegit” (pm05), del catàleg de serveis de Dipsalut

  1. Acta sessió de la Mesa de Contractació per l’obertura dels sobres A

  2. Acta sessió de la Mesa de Contractació per l'obertura dels sobres B
  3. Acta sessió de la Mesa de Contractació per l'obertura dels sobres C

Si voleu consultar contractes anteriors podeu accedir a l'apartat Contractació del Portal de Transparència.

 

Plecs de clàusules administratives generals

De conformitat amb l’article 114 del TRLCSP, els plecs de clàusules administratives generals aplicables a Dipsalut són els següents:

Adreces d'interès

Organisme Autònom de Salut de la Diputació de Girona (Dipsalut)

C/ Pic de Peguera, 15

Telèfon de contacte Contractació:

Fax Contractació:

Dipsalut

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització