SOI. Subvencions a entitats sense ànim de lucre per a la realització d'intervencions terapèutiques per millorar la qualitat de vida a la demarcació de Girona

Objecte

Regular les subvencions que concedeix Dipsalut, a les entitats sense ànim de lucre, per finançar els projectes d'intervencions terapèutiques quan es realitzin a la demarcació de Girona per a 

• Millorar la qualitat de vida de col·lectius afectats per malalties que generin dependència, que necessitin suport domiciliari i/o cures a llarg termini.

• Millorar la qualitat de vida de col·lectius en situació de vulnerabilitat social i situacions de risc derivades de processos d’envelliment amb malalties associades

• Donar suport als familiars i/o cuidadors dels col·lectius afectats esmentats en els punts anteriors.

Destinataris

Poden accedir a aquesta convocatòria les entitats sense ànim de lucre amb seu o delegació a les comarques de Girona.

Conceptes subvencionables

Es consideren despeses subvencionables:
- Remuneració dels professionals que porten a terme les activitats.
- Materials no inventariables i serveis necessaris per fer l’activitat/s tret de les exclusions del punt 4.2 d’aquestes bases.
- Despeses de publicitat i difusió de l’activitat/s
- Els costos indirectes de l’activitat subvencionada fins a un màxim d’un 10% del total de l’activitat o projecte (neteja, material d’oficina, subministraments d’energia elèctrica, assegurances, etc)


Es consideren despeses no subvencionables:
- Costos indirectes quan superin el 10% del total de l’activitat o el projecte.
- Personal intern de l’entitat que no estigui directament vinculat amb l’execució de l’activitat subvencionada (gestió, coordinació, administració...)
- Manteniment (llum, aigua, calefacció, neteja, telecomunicacions, etc.
- Despeses de vestuari dels professionals i/o usuaris que realitzen les activitats; samarretes o altra vestimenta de marxandatge.
- Despeses de material informàtic.
- Adquisició d’aparells i materials d’ús esportiu.
- Redacció de projectes i formació dels professionals.
- Adequació i/o equipament d’espais públics oberts o tancats.
- Adquisició d’equipaments, màquines i material inventariable.
- Trofeus i medalles.

 

Queden exclosos explícitament els projectes que:
- Incloguin conceptes especificats en el catàleg de serveis de l’article 15 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’ autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.
- Estiguin inclosos en algun programa/acció de Dipsalut o d’altres administracions que cobreixi adequadament les necessitats del territori.

Convocatòria

Extracte de la convocatòria publicada en el BOP de Girona, núm. 47, de 8 de març de 2023
Podeu consultar edicte de convocatòria complet, publicat en l'e-tauler de Dipsalut

Període subvencionable

Es subvencionaran les actuacions que tinguin lloc entre l'1 d'agost de 2022 i el 31 de juliol de 2023.

Termini de presentació de sol·licituds

El període de sol·licitud s'estableix des del dia següent de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOP fins al 30 de març de 2023.

Justificació

El termini per justificar aquestes subvencions finalitza el dia 19 de setembe de 2023.

Resolució

La resolució es comunica als beneficiaris per mitjà del tauler d’anuncis e-Tauler de la seu electrònica de Dipsalut (https://seu.dipsalut.cat) i serà publicada en el Butlleti Oficial de la Provincia de Girona en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data d’adopció de la resolució, d’acord amb l’article 45.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Podeu consultar la resolució al tauler d'anuncis de la seu electrònica de Dipsalut.

Tutorial de suport

Informació addicional:

Presentació de sol.licituds

El tràmit de sol·licitud d'aquesta subvenció es pot fer:


Via Internet [Seu electrònica]:

>> Podeu accedir a la sol·licitud prement aquí.
 

Per a més informació:

972414720

amorales@dipsalut.cat

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització