CMFA I CDEE. Subvencions per al finançament de despeses derivades del funcionament ordinari dels centres de formació d'adults i dels centres docents d'educació especial

Objecte


NOTA IMPORTANT

El dilluns dia 1 de juny s’aixequen totes les suspensions del còmput dels terminis de les convocatòries de Dipsalut determinats pel RD 463/2020.

Aquesta convocatòria té com a NOVA DATA D’ACABAMENT del termini per presentar sol·licituds, el proper dia 10 de juny de 2020.

 

****

 

Regular les subvencions que concedeix Dipsalut a les administracions locals i el seu sector públic vinculat i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona per finançar les despeses ordinàries dels centres de formació d'adults i els centres docents d'educació especial.

Destinataris

Poden concòrrer a les subvencions objecte d'aquesta convocatòria: 

 

Per a la línea de despeses derivades del funcionament dels equipaments municipals on s'imparteixi formació per a persones adultes:

-Els ajuntaments de la demarcació de Girona. 

 

Per a la línea de despeses derivades del funcionament dels centres docents d'educació especial:

-Les administracions públiques locals i el seu sector públic vinculat i entitats sense ànim de lucre. 

Conceptes subvencionables

Les despeses derivades del funcionament dordinari del centre i concretament:

- Despeses de llum, aigua, climatització, telefonia fixa o quota d’alarma.
- Despeses de personal del servei de neteja o consergeria.
- Revisió d’extintors i altres equipaments.

Es consideren despeses no subvencionables:
- Les despeses de personal que no sigui de neteja i/o consergeria. 

Període subvencionable

Es subvencionaran les actuacions que tinguin lloc entre l’1 d'agost de 2019 i el 31 de juliol de 2020.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds comença l'endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitza el 10 de juny de 2020.  

Justificació

El termini per justificar les despeses objecte d’aquesta convocatòria finalitzarà el 15 de setembre de 2020.

Bases

Les bases reguladores de les subvencions es van publicar al BOPG núm. 31, de 13 de febrer de 2019.

Convocatòria

La convocatòria s'ha publicat al BOP de Girona núm.31, de 14 de febrer de 2020. 

Resolució

La resolució es comunica als beneficiaris per mitjà del tauler d’anuncis e-Tauler de la seu electrònica de Dipsalut (https://seu.dipsalut.cat) en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data d’adopció de la resolució, d’acord amb l’apartat b de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Sol·licituds

NOTA IMPORTANT

En aplicació de la disposició addicional tercera del reial decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per la crisi sanitària pel COVID-19, es suspenen i s'interrompen els terminis per la tramitació dels procediments administratius de Dipsalut.

Aquesta circumstància no implica que si ho considereu convenient durant la suspensió pugueu presentar les sol·licituds i/o documentació que estimeu oportunes.

 

El tràmit de sol·licitud d'aquesta subvenció es pot fer:

- Entitats sense ànims de lucre:

Via Internet [Seu electrònica]:

>> Podeu accedir a la sol·licitud prement aquí.

- Ajuntaments:
Via Internet [Seu electrònica]:

>> Podeu accedir a la sol·licitud prement aquí.

- Altres administracions:
Via Internet [Seu electrònica]:

>> Podeu accedir a la sol·licitud prement aquí.

Per a més informació:

972414720

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització