CDEE. Subvencions a les administracions locals, el seu sector vinculat i entitats sense ànim de lucre per al finançament de despeses ordinàries dels centres docents d'educació especial

Objecte

Regular les subvencions que concedeix Dipsalut a les administracions locals i el seu sector públic vinculat i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona per finançar les despeses ordinàries dels centres docents d'educació especial.

Destinataris

Podran accedir a aquesta convocatòria les administracions locals de la demarcació de Girona i el seu sector públic vinculat i les entitats sense ànim de lucre que disposin d’un centre  docent d'educació especial.

Conceptes subvencionables

Les despeses derivades del funcionament dordinari del centre i concretament:

- Despeses de llum, aigua, climatització, telefonia fixa o quota d’alarma.
- Despeses de personal del servei de neteja o consergeria.
- Revisió d’extintors i altres equipaments.

Es consideren despeses no subvencionables:
- Les despeses de personal que no sigui de neteja i/o consergeria. 

Període subvencionable

Es subvencionaran les actuacions que tinguin lloc entre l’1 d'agost de 2018 i el 31 de juliol de 2019.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds començarà l'endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el 9 de maig de 2019.

Justificació

El termini per justificar les despeses objecte d’aquesta convocatòria finalitzarà el 17 de setembre de 2019.

Bases

Les bases reguladores de les subvencions es van publicar al BOPG núm. 31, de 13 de febrer de 2019.

Convocatòria

La convocatòrias'ha publicat al BOP de Girona núm. 72, d'11 d'abril de 2019

Resolució

La resolució es comunica als beneficiaris per mitjà del tauler d’anuncis e-Tauler de la seu electrònica de Dipsalut (https://seu.dipsalut.cat) en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data d’adopció de la resolució, d’acord amb l’apartat b de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Sol·licituds

El tràmit de sol·licitud d'aquesta subvenció es pot fer:

- Entitats sense ànims de lucre:

Via Internet [Seu electrònica]:

>> Podeu accedir a la sol·licitud prement aquí.

- Ajuntaments:
Via Internet [Seu electrònica]:

>> Podeu accedir a la sol·licitud prement aquí.

- Altres administracions:
Via Internet [Seu electrònica]:

>> Podeu accedir a la sol·licitud prement aquí.

Per a més informació:

972414720

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització