PT10. Subvencions a ajuntaments per finançar les actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes

Objecte

Regular les subvencions que concedeix Dipsalut, a ajuntaments de la demarcació de Girona, per finançar la lluita i control integrat de plagues urbanes.

Destinataris

Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions els ajuntaments de la demarcació de Girona adherits al Catàleg de Serveis de Dipsalut.

Conceptes subvencionables

Es consideren despeses subvencionables:
- Les despeses d’aplicació dels plans de lluita i control integrat de plagues urbanes (Insectes, inclòs el mosquit tigre, rosegadors i aus)
- Les despeses per a l’adquisició i aplicació dels diferents sistemes de lluita. Es troben inclosos en aquest concepte:
        Mètodes de control físic (Barreres físiques, temperatura, llum ultraviolada, ultrasons, etc.)
        Mètodes de control mecànic (Trampes adhesives o mecàniques, tècniques d’aspiració, etc.)
        Mètodes de control biològic (Feromones, predadors i paràsits, insecticides biorracionals, etc.)
        Mètodes químics (Insecticides, raticides, larvicides, etc.)

Les despeses de personal propi de l'ajuntament atribuïdes a accions adreçades a la lluita contra plagues urbanes, seran subvencionables, únicament, quan:

-El personal que hagi participat en els tractaments, responsables tècnics i aplicadors, disposin de la capacitació descrita R.D. 830/2010 pel que estableix la normativa reguladora de la capacitació per realitzar tractaments biocides.

Es consideren despeses no subvencionables:
- El funcionament i gestió ordinaris de l’ajuntament (despeses de personal, despeses administratives i d’altres anàlogues).
- El desbrossament de parcel·les i vies públiques, sempre i quan no estigui justificat per un informe del corresponent tècnic de l’ajuntament en el qual s’especifiqui que l’actuació està exclusivament destinada al control físic d’una plaga urbana suposi un risc per la salut de les persones.
- Les accions dutes a terme per la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària de Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i Baix Ter als municipis que hi formen part.

Període subvencionable

El període subvencionable de les actuacions és de l'1 de juliol de 2018 fins el dia 30 de juny de 2019.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds comença el dia següent de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el 23 d'abril de 2019.

Justificació

El termini per justificar les despeses objecte d’aquesta convocatòria finalitzarà el 17 de setembre de 2019.

Bases

Les bases reguladores de les subvencions es van publicar al BOP de Girona, número 31, de 13 de febrer de 2018.

Informació addicional:

  Documents

  Convocatòria

  Convocatòria publicada al BOP de Girona, núm.63, de 29 de març de 2019

  Resolució

  La resolució es comunica als beneficiaris per mitjà del tauler d’anuncis e-Tauler de la seu electrònica de Dipsalut (https://seu.dipsalut.cat) en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data d’adopció de la resolució, d’acord amb l’apartat b de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Sol·licitud

  El tràmit de sol·licitud d'aquesta subvenció es pot fer:

  Via Internet [Seu electrònica]:

  >> Podeu accedir a la sol·licitud prement aquí

  Per a més informació:

  972414720

  Dades de contacte

  Parc Científic i Tecnològic de la UdG

  Edifici Jaume Casademont

  C/ Pic de Peguera, 15

  La Creueta - 17003 - Girona

  Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

  info@dipsalut.cat

  Localització