COOP. Subvencions de Cooperació internacional al Desenvolupament

Objecte

Regular el programa de suport econòmic destinat destinat a entitats sense finalitats lucratives per al finançament de projectes de cooperació internacional promoguts per entitats de la demarcació de Girona.

Destinataris

Poden concòrrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases:


-Organitzacions no lucratives d’ajuda al desenvolupament,

-Entitats sense finalitats lucratives, que en el seus estatuts identifiquen la cooperació
internacional com a objectiu de treball de l’entitat.

Hauran de tenir seu i/o delegació permanent a les comarques gironines, que tinguin
una implicació activa en les activitats solidàries i la cooperació internacional i, a més,
compleixin les condicions que s’especifiquen a les bases.

Conceptes subvencionables

Es consideren despeses subvencionables:

- Materials i serveis necessaris per fer les activitats.

- Remuneracions i despeses dels professionals.

- Despeses de difusió i comunicació.

- Millora d'infraestructures, inversió en equipaments o serveis que quedin justificats en el marc del projecte.

- La suma de les despeses de telèfon i viatge no poden ser superiors al 15% de l’import total del pressupost.

Període subvencionable

Es subvencionaran les actuacions que tinguin lloc entre el dia 1 d'octubre de 2020 al dia 30 de setembre de 2021. 

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds començarà el dia següent de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el 22 d'abril de 2021.   


Justificació

El termini per justificar les despeses objecte d’aquesta convocatòria finalitzarà el 14 d’octubre de 2021. 

Convocatòria

La convocatòria s'ha publicat al BOP de Girona núm 52, de 17 de març de 2021


 

Resolució

La resolució es comunica als beneficiaris per mitjà del tauler d’anuncis e-Tauler de la seu electrònica de Dipsalut (https://seu.dipsalut.cat) en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data d’adopció de la resolució, d’acord amb l’apartat b de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Sol·licitud de la subvenció

El tràmit de sol·licitud d'aquesta subvenció es pot fer:

Via Internet [Seu electrònica]:

>> Podeu accedir a la sol·licitud prement aquí

Per a més informació:

972414720

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització