COOP. Subvencions de Cooperació internacional al Desenvolupament

Objecte

Regular el programa de suport econòmic destinat a entitats sense finalitats lucratives per al finançament de projectes de cooperació internacional promoguts per entitats de la demarcació de Girona.

Destinataris

Les entitats sense ànim de lucre que tinguin seu o delegació a la demarcació de Girona.

Conceptes subvencionables

Es consideren despeses subvencionables:
- materials i serveis necessaris per fer les activitats
- remuneració dels professionals
- despeses de difusió i comunicació
- despeses de telèfon i viatge (no poden ser superiors al 10% de l’import total del pressupost)

Període subvencionable

Es subvencionaran les actuacions que tinguin lloc entre l'1 de setembre de 2018 i el 31 d'agost de 2019.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds comença el dia següent de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el 9 de maig de 2019.

Justificació

El termini per justificar les despeses objecte d’aquesta convocatòria finalitzarà el dia 1 d'octubre de 2019.

Convocatòria

Convocatòria publicada al BOP de Girona núm. 81, de 26 d'abril de 2019.

Resolució

La resolució es comunica als beneficiaris per mitjà del tauler d’anuncis e-Tauler de la seu electrònica de Dipsalut (https://seu.dipsalut.cat) en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data d’adopció de la resolució, d’acord amb l’apartat b de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Sol·licitud de la subvenció

El tràmit de sol·licitud d'aquesta subvenció es pot fer:

Via Internet [Seu electrònica]:

>> Podeu accedir a la sol·licitud prement aquí

Per a més informació:

972414720

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització