ASIA - ASIO Subvencions per al finançament de les inversions en equipaments dels centres d’acció social

Objecte

Regular les subvencions per al finançament de les despeses d’inversió en equipaments que permetin millorar els centres de serveis socials destinats a l'atenció de persones beneficiàries:

a) despeses d’inversió orientades a la modernització del mobiliari, a la climatització, a l’accessibilitat i a totes aquelles característiques que permetin millorar la qualitat assistencial de les persones usuàries de la xarxa pública de serveis socials.
b) despeses d’inversió vinculades a la modernització i/o adaptació del parc de vehicles destinats a la mobilitat dels usuaris.

Destinataris

Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria els ajuntaments i organitzacions no lucratives que realitzin o tinguin previst realitzar inversions en equipaments d'acció social a la demarcació de Girona i que compleixin les condicions específiques de les bases.

Convocatòria

Extracte BDNS de la convocatòria publicada en el BOP de Girona, núm. 37, de 22 de febrer de 2023

Consulteu l'edicte de convocatòria en el e-tauler de Dipsalut

Conceptes subvencionables

Es consideren despeses subvencionables:
- Adquisició de mobiliari.
- Adquisició i instal·lació de sistemes de seguretat, accessibilitat, il·luminació, climatització; adquisició i instal·lació de sistemes tecnològics.
- Altres adquisicions que dins el concepte de béns mobles siguin justificades per a la finalitat de l’equipament i prèviament hagin estat pressupostats en la sol·licitud i detallats en la memòria valorada o projecte tècnic
- Adquisició de vehicles nous.
- Adaptació de vehicles a les necessitats dels usuaris segons projecte tècnic aprovat.

Es consideren despeses no subvencionables:
-Despeses de redacció de projectes.
-Material fungible.
-Despeses de manteniment estructural de l’edifici ni altres reparacions

Queden explícitament excloses les inversions destinades a oficines tècniques

Període subvencionable

Es subvencionaran les actuacions que tinguin lloc entre l'1 de setembre de 2021 a 31 d'agost de 2023.

Sol·licituds

El període de sol·licitud d’aquest programa comença l'endemà de la publicació de la convocatòria en el BOP i finalitza el dia 16 de març de 2023.

Subvenció màxima

La subvenció màxima és de 8.000,00 €

Justificació

El termini per justificar aquestes subvencions finalitza el dia 19 de setembre de 2023.

Resolució

La resolució es comunica als beneficiaris per mitjà del tauler d’anuncis e-Tauler de la seu electrònica de Dipsalut (https://seu.dipsalut.cat) en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data d’adopció de la resolució, d’acord amb l’apartat b de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Podeu consultar la resolució al tauler d'anuncis de la seu electrònica de Dipsalut.

Tutorial de suport

Informació addicional:

Sol·licitud de la subvenció

El tràmit de sol·licitud d'aquesta subvenció es pot fer:

 

- Ajuntaments:
Via Internet [Seu electrònica]:
>> Podeu accedir a la sol·licitud ASIA prement aquí.

 

- Entitats sense ànim de lucre (ONL):
Via Internet [Seu electrònica]:
>> Podeu accedir a la sol·licitud ASIO prement aquí. 

Per a més informació:

972414720

amorales@dipsalut.cat

Dades de contacte

Parc de Recerca i Innovació de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització