PT08.Subvencions per al finançament de la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges a la demarcació de Girona.

Objecte

 

 

 

Regular les subvencions als ajutaments de la demarcació de Girona per a finançar les actuacions de seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges del litoral gironí.

Periode subvencionable

El període subvencionable comprèn del 16 d’octubre de 2021 fins al dia 15 d’octubre de 2022.

Bases

Podeu consultar les bases publicades al Butlletí oficial de la Província de Girona núm. 31, de 13 de febrer de 2019.

Informació addicional:

Convocatòria

 

 

Pendent publicar-se la al BOP la convocatòria per a l'any 2022.

Resolucions

La resolució es comunica als beneficiaris per mitjà del tauler d’anuncis e-Tauler de la seu electrònica de Dipsalut (https://seu.dipsalut.cat) en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data d’adopció de la resolució, d’acord amb l’apartat b de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol•licituds comença el dia següent de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el dia  5 d'abril de 2022.

Destinataris

Poden concòrrer a les subvencions objecte d’aquesta convocatòria tots els ajuntaments del litoral gironí adherits al Catàleg de Serveis de Dipsalut.

Conceptes subvencionables

Són despeses subvencionables :

• Contractació temporal de personal.
• Formació de l’equip humà que intervé en tasques de vigilància i salvament.
• Contractes o convenis per a la prestació de serveis de salvament i socorrisme de platges.
• Contractació de subministraments i arrendament d’elements de seguretat: material fungible, combustible, megafonia, torres de salvament, posicionament global (GPS), senyalització, cartells informatius, banderes, abalisament i similars.
• Manteniment de recursos i instal•lacions del servei de salvament i socorrisme en platges i reparació de vehicles de salvament terrestres i aquàtics.
• Altres de naturalesa anàloga que tinguin com a finalitat directa i exclusiva la prestació del servei de salvament i socorrisme.Es consideren despeses no subvencionables:


• Funcionament i gestió ordinaris de l’ajuntament (despeses de personal, despeses administratives i d’altres anàlogues).
• Manteniment d’instal•lacions municipals (llum, aigua, calefacció, neteja, telecomunicacions, reparacions, etc.).
• Actuacions esportives.
• Obres d’instal•lació i reparació d’elements fixos que tinguin caràcter permanent.
• Aquelles obres prèvies d’adequació de les platges, pròpies del manteniment i posada a punt anual, no relacionades de forma directa i exclusiva amb el servei de salvament i socorrisme (adequació d’accessos i vies d’evacuació, anivellament de sorra,...).
 

Justificació

El termini per a justificar les despeses objecte dels ajuts econòmics d’aquesta convocatòria finalitzarà el dia 20 d’octubre de 2022.
 

Sol·licitud

NOTA IMPORTANT

En aplicació de la disposició addicional tercera del reial decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per la crisi sanitària pel COVID-19, es suspenen i s'interrompen els terminis per la tramitació dels procediments administratius de Dipsalut.

Aquesta circumstància no implica que si ho considereu convenient durant la suspensió pugueu presentar les sol·licituds i/o documentació que estimeu oportunes.

 

Per ajuntaments Cliqueu aquí

Dades de contacte

Parc de Recerca i Innovació de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització