ADU.Subvencions adreçades a ajuntaments per al finançament de despeses ordinàries dels equipaments on es dugui a terme formació per a persones adultes

Objecte

Regular les subvencions a ajuntaments, per finançar les despeses derivades del funcionament ordinari dels equipaments municipals on es dugui a terme formació de persones adultes.

Destinataris

Poden concòrrer a les subvencions objecte d’aquesta convocatòria els ajuntaments de la demarcació de Girona que tinguin al seu càrrec les despeses ordinàries de funcionament d’equipaments on s’imparteixi formació per a persones adultes i que no siguin beneficiaris de la convocatòria CMFA 2018 de Dipsalut, publicada al BOP núm. 20, de 29 de gener de 2018.

Conceptes subvencionables

Són despeses subvencionables:

Les despeses subvencionables han de correspondre amb alguns dels conceptes següents:
Les despeses derivades del funcionament de l’equipament i concretament despeses de llum, aigua, climatització, servei de neteja, consergeria, revisió d’extintors i altres equipaments, quota d’alarma i telefonia fixa. Aquestes despeses s’han de referir únicament al centre subvencionat.

Es consideren despeses no subvencionables:


Les despeses de personal que no sigui de neteja i/o consergeria.

Periode subvencionable

El període subvencionable comprèn de l’1 d’octubre de 2017 al 31 de juliol de 2018.

 

Termini de sol·licituds

El termini de presentació de les sol•licituds comença el dia següent de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el 4 d’abril de 2019.

Bases

Podeu consultar les bases publicades al Butlletí oficial de la Província núm. 31, de 13 de febrer de 2019.

Informació addicional:

  Documents

  Convocatòria

  Publicada al BOP núm.57, de 21 de març de 2019.

  Resolucions

  La resolució es comunica als beneficiaris per mitjà del tauler d’anuncis e-Tauler de la seu electrònica de Dipsalut (https://seu.dipsalut.cat) en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data d’adopció de la resolució, d’acord amb l’apartat b de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Informació addicional:

   Documents

   Sol·licitud

   Per ajuntaments Cliqueu aquí

   Dades de contacte

   Parc Científic i Tecnològic de la UdG

   Edifici Jaume Casademont

   C/ Pic de Peguera, 15

   La Creueta - 17003 - Girona

   Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

   info@dipsalut.cat

   Localització