ASIC. Subvencions a consells comarcals i a consorcis d'acció/benestar social per a inversions en equipament dels centres d'acció social de la demarcació de Girona

Objecte

 

NOTA IMPORTANT

El dilluns dia 1 de juny s’aixequen totes les suspensions del còmput dels terminis de les convocatòries de Dipsalut determinats pel RD 463/2020.

Aquesta convocatòria té com a NOVA DATA D’ACABAMENT del termini per presentar sol·licituds, el proper dia 10 de juny de 2020.

 

****

 

Subvencionar les despeses d'inversió en equipaments que permetin millorar els centres de serveis socials destinats a l'atenció de les persones beneficiàries de la xarxa de serveis socials i 

Les despeses d'inversió vinculades la la modernització i/o adaptació del parc de vehicles destinats a les mobilitat dels usuaris.

Destinataris

Consells comarcals i consorcis d'acció/benestar social de la demarcació de Girona

Conceptes subvencionables

Despeses d'inversió consistents en millora dels centres de serveis destinats a l'atenció de les persones beneficiàries (mobiliari, climatització, accessibilitat...)

Despeses d'inversió vinculades a la modernització i/o adaptació del parc de vehicles destinat a la mobilitat dels usuaris.

S'exclouen explícitament les despeses d'inversió destinades a les oficines tècniques.

Període subvencionable

Es subvencionaran accions que tinguin lloc entre l'1 d'octubre de 2018 i el 31 de juliol de 2020.

Bases

Les bases que regeixen aquestes subvencions es van publicar al BOP de Girona núm. 98, de 22 de maig de 2018.

Convocatòria

La convocatòria es publica a BOP de Girona núm. 31, de 14 de febrer de 2020 i a la seu electrònica de Dipsalut.

Presentació de sol·licituds

Des de l'endemà de la publicació de la convocatòria al BOP fins al  10 de juny de 2020.

Import màxim de la subvenció

L'import màxim de la subvenció és de 15.000,00 €

Justificació

El termini per justificar les despeses objecte d'aquesta convocatòira finalitza el 15 de setembre de 2020.

Resolució

La resolució es comunica als beneficiaris per mitjà del tauler d'anuncis de la seu electrònica de Dipsalut (https://seu.dipsalut.cat) en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data d'adopció de la resolució, d'acord amb l'apartat b de l'article 45.1 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Sol·licitud

NOTA IMPORTANT

En aplicació de la disposició addicional tercera del reial decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per la crisi sanitària pel COVID-19, es suspenen i s'interrompen els terminis per la tramitació dels procediments administratius de Dipsalut.

Aquesta circumstància no implica que si ho considereu convenient durant la suspensió pugueu presentar les sol·licituds i/o documentació que estimeu oportunes.

 

Sol·licitud de la subvenció

El tràmit de sol·licitud d'aquesta subvenció es pot fer:

Via Internet [Seu electrònica]:

>> Podeu accedir a la sol·licitud prement aquí.
 

Per a més informació:

972414720

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització