Programes per línies d'actuació

Pt08. Programa de suport econòmic per a la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges

Aquest programa té per objecte finançar les actuacions de seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges, dins del programa de suport econòmic Pt08 de Dipsalut.

 

Introducció

 

A més de l’estat sanitari de les sorres i els equipaments, hi ha un altre factor que contribueix a fer de les platges un entorn més, o menys segur; es tracta dels serveis de vigilància i salvament.


Es considera una platja segura aquella que disposa d’aquests serveis, juntament amb les infraestructures i els recursos humans necessaris per dur-los a terme de manera correcta.


Per promoure que les platges de la demarcació comptin amb actuacions de socorrisme i vigilància i que es duguin a terme de manera idònia, Dipsalut ofereix suport econòmic als ajuntaments de les poblacions del litoral gironí.


El 2018, tots els municipis que han realitzat accions de seguretat, vigilància i salvament a les seves platges s’han beneficiat d’aquest suport econòmic. L’experiència en el desenvolupament del programa ha demostrat la conveniència de la seva continuïtat per tal de garantir la seguretat als usuaris d’aquests espais.

Objectius

 

  • Dotar els ajuntaments del suport econòmic necessari per disposar d’unes platges segures, amb els serveis de vigilància, salvament i socorrisme i les infraestructures necessàries.

Destinataris

 

Tots els ajuntaments del litoral gironí.

Accions

 

  • Aprovar i concedir una línia de suport econòmic per a la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges, que els ajuntaments beneficiaris hauran de justificar amb la presentació de la memòria d’activitats i el compte justificatiu.
  • Recollir i estudiar la informació generada pels ajuntaments en relació amb els serveis de seguretat, vigilància, salvament i socorrisme.

Normativa

 

  • Llei 7/1985, de 2 d’abril. Llei reguladora de les bases de règim local.
  • Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya.
  • Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes.
  • Ordre de 31 de juliol de 1972 sobre les normes per a la seguretat humana en llocs de bany.
  • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  • Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.

Cost i finançament

 

Programa de suport econòmic.

Bases i convocatòria

 

Dipsalut aprovarà una línia de subvenció de concurrència competitiva en la qual podran participar tots els municipis del litoral gironí.

Les bases i la convocatòria de la subvenció es publicaran al Butlletí Oficial de la Província.

La convocatòria la podreu consultar clicant aquí.

Sol·licitud

El període de sol·licitud d’aquest programa s’estableix a la convocatòria de la subvenció que es publica al Butlletí Oficial de la Província de Girona i que podeu consultar al web de Dipsalut.


Es tracta d’una línia de subvenció en la qual poden participar tots els municipis del litoral gironí.


Els ajuntaments interessats han de presentar la sol·licitud d’aquest programa per via electrònica, a través de la seu electrònica de Dipsalut.

Justificació

El període per justificar la despesa objecte d'aquest programa Pt08 s’estableix a la convocatòria de la subvenció que es publicarà al Butlletí Oficial de la Província i que podreu consultar al web de Dipsalut (http://www.dipsalut.cat).

Resolució

Es podrà consultar l'acord de resolució de la convocatòria al tauler d'anuncis e-Tauler de la seu electrònica de Dipsalut (www.dipsalut.cat), d'acord amb les Bases i l'article 45.1.b de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions publiques.

Tornar

Sol·licitud del programa Pt08

 

Per visualitzar la fitxa del tràmit “Sol·licitud programa Pt08” [seu electrònica] podeu prémer aquí.

Per a més informació:

 

972414720

 

info@dipsalut.cat

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització