Programes per línies d'actuació

Establiments públics i indrets habitats

Pt06. Programa de suport a la gestió de la salubritat de les piscines d’ús públic de titularitat i/o de gestió municipal

 

Introducció

 

NOTA IMPORTANT

El dilluns dia 1 de juny s’aixequen totes les suspensions del còmput dels terminis administratius de Dipsalut determinats pel RD 463/2020.

Aquest programa té com a NOVA DATA D'ACABAMENT del termini per presentar sol·licituds, el proper dia 19 de juny de 2020.
****

L’ús de les piscines de titularitat i/o de gestió municipal comporta (igual que ser usuari de la resta de piscines) determinats riscos associats a l’estat sanitari de l’equipament. Controlar-los i minimitzar-los és coresponsabilitat de gestors i d’usuaris.


Amb aquest programa, Dipsalut busca donar suport als gestors municipals de les instal·lacions, però també promoure i informar els banyistes d’aquesta responsabilitat compartida.


El Decret 95/2000, de 22 de febrer (fixa les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic) va establir l’obligatorietat d’elaborar i implementar un programa d’autocontrol per garantir la salubritat d’aquests espais públics, cada cop més concorreguts. Una obligatorietat reafirmada posteriorment en el Reial decret 742/2013 (determina els criteris tècnics i sanitaris de les piscines). Dipsalut incorpora, en aquest programa, el control dels criteris de qualitat de les aigües de piscines proposats pel Reial decret.


Dins del Suport a la Gestió de la Salubritat de les Piscines d’Ús Públic de Titularitat i/o de Gestió Municipal, l’Organisme de Salut Pública avalua els equipaments, analitza l’aigua de bany i implementa els plans d’autocontrol fixats per la normativa d’aplicació. Les accions dutes a terme fins ara han permès identificar algunes de les àrees en què cal incidir per millorar en la gestió d’aquestes instal·lacions.


L’any 2019, el servei s’ha desenvolupat en 94 instal·lacions de 87 municipis. S’ha avaluat i analitzat un total de 191 vasos. S’ha pogut comprovar una millora en la qualitat higiènica i sanitària de les instal·lacions, resultat de l’esforç de les autoritats sanitàries locals i del desenvolupament continuat del programa.

Objectius

 

 • Dotar els ajuntaments amb piscines de titularitat i/o gestió municipal de les eines necessàries per adequar-se a la normativa sanitària aplicable a les piscines d’ús públic.
 • Millorar els elements de gestió i les mesures de prevenció necessàries per reduir el risc de les instal·lacions.
 • Garantir l’oferta formativa per capacitar el personal gestor de les piscines de titularitat i/o gestió pública que duen a terme les tasques de planificació i manteniment higiènic i sanitari en aquestes instal·lacions.

Destinataris

 

Tots els ajuntaments de la demarcació de Girona.

Accions

 

 • Efectuar l’avaluació higiènica i sanitària de les piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal.
 • Identificar els riscos associats a les instal·lacions.
 • Elaborar i implementar plans d’autocontrol de les instal·lacions.
 • Confeccionar i establir plans de control analític.
 • Dissenyar i posar a la pràctica un suport informatiu sobre les normes de règim intern de les instal·lacions i les actituds personals dels usuaris que puguin comportar una reducció del risc.

Desenvolupament de les actuacions

 

El proveïdor del programa es posa en contacte amb els interlocutors municipals per establir el calendari d’actuacions següent:

 • Avaluació de la instal·lació: es visiten les instal·lacions per fer-ne l’avaluació higiènica i sanitària i conèixer-ne el funcionament.
 • Guia d’implementació d’autocontrols: un cop recollida la informació necessària, s’elaboren els plans d’autocontrol.
 • Pla de control analític: es fa un pla anual de recollida i anàlisi de mostres.
 • Assessorament i avaluació: es visita la instal·lació i s’avalua el grau d’implementació del Pla d’autocontrol. S’identifiquen les àrees de millora, i s’assessora i s’informa de les mesures correctores que cal instaurar.
 • Dossier tècnic: s’elabora, s’actualitza i es lliura a l’interlocutor municipal un dossier tècnic que ha d’incloure tota la documentació necessària per a la gestió correcta del risc de les instal·lacions segons la normativa d’aplicació.

 

Els resultats del programa es comuniquen a l’ajuntament i s’introdueixen al Sistema d’Informació Municipal de Salut Pública (SIMSAP).

Un cop detectades, les deficiències de més risc es comuniquen de manera urgent als ajuntaments.

En el cas que els resultats indiquin altres situacions de risc, es proposen a l’ajuntament els serveis que Dipsalut pot oferir-li per gestionar-les i corregir-les.

Normativa

 

 • Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic.
 • Decret 177/2000, de 15 de maig, pel qual es modifica la disposició transitòria única del Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic.
 • Decret 165/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic.
 • Reial Decret 742/2013, de 27 de setembre, pel qual s’estableixen els criteris tècnics i sanitaris de les piscines.

Cost i finançament

 

Programa de servei finançat íntegrament per Dipsalut. És, per tant, gratuït per als ajuntaments.


El cost de referència de cada actuació és de 460 euros.

Sol·licitud

 

Del 3 de març al 19 de juny de 2020.


Els ajuntaments interessats han de presentar la sol·licitud d’aquest programa per via electrònica, des del SIMSAP.


Els ajuntaments han d’identificar, a la sol·licitud, el personal municipal que efectuarà les operacions de manteniment higiènic i sanitari de les piscines. Han de verificar, si escau, que el personal designat disposa de la formació necessària per desenvolupar aquestes tasques. Si no és així, es poden inscriure als cursos de formació oferts per Dipsalut.

Cal recordar que el SIMSAP permet fer el seguiment de les actuacions que l’Organisme de Salut Pública està efectuant al municipi. A més, es poden consultar les actuacions i els resultats de catàlegs anteriors.

Recursos

Degut a la situació de confinament per l'episodi de COVID19 trobareu unes recomanacions per piscines cobertes, teniu més informació de piscines i covid19 al següent enllaç.

Tornar

Sol·licitud del programa Pt06


Per accedir a la fitxa del tràmit “Sol·licitud programa Pt06” [seu electrònica] podeu prémer aquí.

 

NOTA IMPORTANT: Al catàleg de serveis 2020, el programa Pt06 inclou l’acció d’Avaluació higiènica i sanitària de les piscines. Per tant, no s’ha d’incloure a la sol·licitud del programa Pt05 les piscines municipals si heu sol·licitat, o teniu previst sol·licitar, el programa Pt06 per aquestes instal·lacions.

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització