Programes per línies d'actuació

Pt01. Programa de suport a la gestió i control de la salubritat de les instal·lacions d'alt risc per a la transmissió de legionel·losi

 

Introducció

 

La legionel·losi és una malaltia que afecta les vies respiratòries i que, depenent de les característiques del malalt, pot ser molt greu.

La provoca el bacteri legionel·la, que es pot trobar tant en ambients aquàtics naturals com en diverses instal·lacions d’aigua. Aquest bacteri entra a l'organisme quan s’inhalen aerosols contaminats.


En els últims anys s’ha produït un augment de la incidència d’aquesta malaltia arreu d’Europa, ja que la millora de les condicions de vida en els països més desenvolupats ha portat associada la proliferació d’equipaments amb risc de transmetre-la.


La prevenció i el control de la legionel·losi són dos dels objectius de salut pública dins de l’estratègia de lluita contra les malalties infeccioses emergents. Les eines bàsiques d’actuació són la vigilància epidemiològica, el control i la gestió correcta de les instal·lacions de risc.


Són instal·lacions amb risc de proliferació i transmissió de legionel·losi, aquelles que afecten l’àmbit comunitari i que compleixen els següents requisits per transmetre la malaltia: utilitzen aigua per al seu funcionament, produeixen aerosols i són emprades per individus que queden exposats a aquests. Les torres de refrigeració i els sistemes d’aigua calenta sanitària són la primera causa de brots comunitaris.

Els municipis han millorat els serveis a la població amb equipaments esportius, centres educatius i altres que compten amb instal·lacions de producció d’aigua calenta sanitària, on es poden donar les condicions idònies perquè la legionel·la proliferi i sigui transmesa a les persones.


Amb l’afany de tenir aquests equipaments controlats, els municipis de la demarcació de Girona sol·liciten el programa de Suport a la Gestió i Control de la Salubritat de les Instal·lacions d’Alt Risc per a la Transmissió de Legionel·losi.


El desenvolupament de les diferents actuacions que inclou el programa ha permès conèixer el tipus i estat de les instal·lacions i el nivell de control dels factors de risc, que han estat principalment, la temperatura, l’estancament de l’aigua i una realització d’autocontrols insuficient.


L’any 2019, el programa s’ha desenvolupat a 105 municipis i a 281 equipaments. S’ha detectat presència de legionel·la* en 44 instal·lacions d’aigua calenta sanitària (un 15% de les controlades). En 12 d’aquestes (el 27%), s’ha trobat el bacteri per primera vegada. A la resta, (el 73%), ja s’havia detectat anteriorment. La tendència de la presència del bacteri és a l’alça i es manté el major percentatge en instal·lacions on ja s’havia detectat anteriorment. Tal i com apunta l’Organització Mundial de la Salut, el repunt de casos de legionel·losi podria ser per efectes del canvi climàtic, degut al progressiu augment de les temperatures. En tots els casos s’ha dut a terme les mesures necessàries per eradicar el bacteri.

(*dades a setembre 2019)
 

Objectius

 

 • Generar un cens d’instal·lacions d’alt risc de transmissió de legionel·losi.
 • Reduir el risc de les instal·lacions i el risc de transmissió de legionel·losi.
 • Ajudar els ajuntaments a adequar-se a la normativa sobre prevenció i control de legionel·losi en les instal·lacions de titularitat i gestió municipal.
 • Dotar els ajuntaments de les eines necessàries perquè col·laborin i donin suport al Departament de Salut en cas de brot epidèmic.

Destinataris

 

Aquest programa s’adreça a tots els ajuntaments de la demarcació de Girona que tinguin instal·lacions de titularitat i gestió municipal d’alt risc de transmissió de legionel·losi, com per exemple:

- Sistemes d’aigua calenta sanitària amb acumulador i circuit de retorn que generin aerosols
- Banyeres d’hidromassatge

La normativa defineix quins tipus d’instal·lacions són d’alt risc i estableix les condicions higièniques i sanitàries que han de complir per a la prevenció i el control de la legionel·losi (apartat 2.2 de l’article 2 del Decret 352/2004, de 27 de juliol).

Accions

 

 • Dissenyar i implementar, a cadascuna de les instal·lacions, un pla d’autocontrol per reduir el risc de transmissió de legionel·losi.
 • Desenvolupar un pla preventiu de manteniment higiènic i sanitari, de neteja i desinfecció, per a cadascuna de les instal·lacions.
 • Desenvolupar un pla de control analític per detectar legionel·la.
 • Desenvolupar el Pla d’assessorament i avaluació del grau d’implementació del Pla d’autocontrol.
 • Proveir l’ajuntament i altres autoritats sanitàries del suport tècnic necessari en cas de presència i/o brot de legionel·losi.
 • Garantir l’oferta formativa per capacitar el personal que du a terme les operacions de manteniment higiènic i sanitari de les instal·lacions.
 • Donar suport tècnic per tal que les instal·lacions municipals es qualifiquin de manera favorable en la revisió periòdica que duen a terme entitats acreditades.

Desenvolupament de les actuacions

 

El proveïdor del programa es posa en contacte amb els interlocutors municipals i estableix el calendari d’actuacions següent:

 • Pla de caracterització de la instal·lació: es recull tota la informació necessària per poder descriure les instal·lacions des del punt de vista estructural. Aquesta caracterització és imprescindible per poder-ne dur a terme una correcta gestió higiènica i sanitària.
 • Pla de manteniment higiènic i sanitari: es realitza una neteja i desinfecció preventiva anual de tot el sistema d’aigua calenta i freda sanitària de la instal·lació, tal i com estableix a la normativa (annexos 3 i 5 del Reial decret 865/2003), i s’elabora la documentació necessària per completar el pla.


És responsabilitat de l’ajuntament que totes les instal·lacions per a les quals se sol·licita el programa disposin del bypass que permet la connexió de la bomba dosificadora de desinfectant. Cal signar, per part de l’ajuntament, les normes de seguretat establertes pel proveïdor per poder realitzar el citat tractament.

 •  Pla de control de la qualitat de l’aigua: l’objectiu d’aquest pla és determinar la presència o absència, en la instal·lació, de Legionella spp amb identificació i quantificació de Legionella pneumophila.

El pla anual de recollida i anàlisi de mostres és diferent en funció del risc de cada instal·lació.

 • Pla d’assessorament i avaluació de la implementació del Pla d’autocontrol: l’objectiu general d’aquest pla és assessorar i instruir sobre la gestió adequada de les instal·lacions, per tal de minimitzar el risc per a la salut dels usuaris. Inclou accions diferents, amb objectius específics:


- Visita d’assessorament per a la implantació del sistema d’autocontrol: acció obligatòria per tal d’avaluar el nivell d’implantació del sistema d’autocontrol. També per a afavorir el coneixement tècnic necessari dels gestors de la instal·lació.


- Visita d’assessorament per la presència de legionel·la a la instal·lació: acció opcional. Per identificar, immediatament després de la comunicació de la presència de legionel·la, les possibles causes que han afavorit la colonització de la instal·lació i per informar de les mesures estructurals, de gestió i/o de manteniment necessàries per minimitzar el risc.


- Visita d’assessorament sobre reformes estructurals: acció opcional. Per assessorar els ajuntaments sobre els projectes i reformes estructurals de les instal·lacions, per tal que aquestes s’ajustin a la normativa vigent i a l’objectiu de reduir el risc per a la salut dels usuaris.


- Visita d’assessorament prèvia a l’avaluació d’una entitat de revisió autoritzada: acció que es realitza un cop cada quatre anys amb l’objectiu de comprovar l’adequació de la instal·lació a la normativa vigent per tal de superar satisfactòriament la revisió per part de l’entitat autoritzada.

 

 • Dossier tècnic de la instal·lació: s’elabora, s’actualitza i es lliura a l’interlocutor municipal un dossier tècnic que inclou tota la documentació necessària per a la gestió correcta del risc de les instal·lacions segons la normativa actual.


Els resultats del programa es comuniquen a l’ajuntament i s’introdueixen al Sistema d’Informació Municipal en Salut Pública (SIMSAP).


Si es detecta legionel·la, Dipsalut ofereix de manera immediata la neteja i desinfecció de la instal·lació. Aproximadament quinze dies després d’aplicar les mesures correctores, es tornen a prendre mostres per verificar l’eficàcia de la neteja i desinfecció. A més, es recomanen a l’ajuntament una sèrie d’accions per corregir i gestionar el risc detectat. En el cas que els resultats indiquin situacions de risc diferents de la presència de legionel·la, es proposen a l’ajuntament els serveis que Dipsalut pot oferir-li per gestionar-les i corregir-les. Al llarg del desenvolupament del programa es verifica l’aplicació del Pla d’autocontrol i s’avalua la possibilitat que l’entitat autoritzada passi la revisió de la instal·lació.

Normativa

 

 • Reial decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s’estableixen els criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi.
 • Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s’estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi.
 • Ordre SCO/317/2003, de 7 de febrer, per la qual es regula el procediment per a l’homologació dels cursos de formació del personal que du a terme les operacions de manteniment higiènic i sanitari de les instal·lacions objecte del Reial decret 909/2001, de 27 de juliol.

Recursos

Degut a la situació de confinament per l'episodi de COVID19 s'han redactat unes recomanacions pel tancament d’instal·lacions de risc de transmissió de legionel·losi d'alt i baix risc. 

Cost i finançament

 

Programa de servei cofinançat per Dipsalut i els ajuntaments mitjançant una taxa variable (que es calcula en funció del cens de la població del municipi i del nombre d’instal·lacions sol·licitades). Podeu consultar l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació del servei de gestió i control d’instal·lacions d’alt i baix risc per a la transmissió de legionel·losi, al web de Dipsalut (www.dipsalut.cat).

En funció del nombre d’accions sol·licitades i de la població del municipi, l’Organisme de Salut Pública es fa càrrec d’entre un 30 % i un 90 % del cost d’actuació del programa, que està valorat en 950 euros (cost mitjà del conjunt d’actuacions que es fan a una instal·lació).

En el cas que es detecti legionel·la, Dipsalut assumeix un 50 % del que costa cadascuna de les actuacions de neteja i desinfecció urgent de les instal·lacions afectades. El cost de referència mitjà per a cada actuació de neteja per presència de legionel·la és de 600 euros.

Informació addicional:

  Documents

  Sol·licitud

   

  Del 3 de desembre de 2019 al 19 de desembre de 2019.

  Els ajuntaments interessats han de presentar la sol·licitud d’aquest programa per via electrònica, des del SIMSAP.


  En la sol·licitud, els ajuntaments han d’identificar el personal municipal responsable de dur a terme les operacions de manteniment higienicosanitari i de prevenció de la legionel·losi. Han de verificar que el personal designat disposa de la formació descrita a la normativa. En cas que no sigui així, els responsables de les operacions de prevenció es poden inscriure als cursos de formació oferts per Dipsalut.


  Cal recordar que des del SIMSAP es pot fer el seguiment de les actuacions que l’Organisme de Salut Pública està efectuant al municipi. A més, es poden consultar les accions i els resultats de catàlegs anteriors.

  Tornar

  Sol·licitud del programa Pt01

   

  Per visualitzar la fitxa del tràmit “Sol·licitud programa Pt01” [seu electrònica] podeu prémer aquí.

  Per a més informació:

   

  972414720

   

  info@dipsalut.cat

  Dades de contacte

  Parc Científic i Tecnològic de la UdG

  Edifici Jaume Casademont

  C/ Pic de Peguera, 15

  La Creueta - 17003 - Girona

  Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

  info@dipsalut.cat

  Localització