Programes per línies d'actuació

Pt02. Programa de suport a la gestió i control de la salubritat de les instal·lacions de baix risc per a la transmissió de legionel·losi

 

Introducció

 

Els bacteris del gènere legionel·la es poden trobar en ambients aquàtics naturals i en diverses instal·lacions que utilitzen aigua per al seu funcionament. Aquests bacteris poden entrar al cos humà si s’inhalen aerosols contaminats i arribar a provocar la malaltia de la legionel·losi.


La prevenció i el control de la legionel·losi són dos dels objectius de salut pública dins de l’estratègia de lluita contra les malalties infeccioses. Les eines principals per a fer-ho són la vigilància epidemiològica, el control i la correcta gestió de les instal·lacions de risc.

Les instal·lacions que presenten risc de transmissió de legionel·losi són les que produeixen aerosols i que són emprades per individus que hi queden exposats. La normativa que tracta els criteris higiènics i sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi les classifica en dos grups: unes de més i altres de menys probabilitat de proliferació i dispersió de legionel·la.

És important que també es desenvolupin programes de manteniment, de neteja i desinfecció i d’autocontrol a les instal·lacions considerades de “baix” risc ja que, tot i ser baixa, existeix la possibilitat de transmissió de legionel·losi. Els programes que s’hi apliquin han d’estar adaptats a les característiques particulars d’aquest tipus d’instal·lacions.

L’any 2019 Dipsalut ha implementat el programa de Suport a la Gestió i Control de la Salubritat de les Instal·lacions de Baix Risc per a la Transmissió de Legionel·losi en 561 equipaments de 141 municipis.

Pel que fa als resultats d’aquest 2019, s’ha detectat presència de legionel·la* en 17 de les instal·lacions (un 3% del total). El bacteri s’ha detectat tant en sistemes d’aigua calenta com de regs per aspersió. No se n’ha trobat en fonts ornamentals. S’ha vist, tal i com indiquen alguns estudis, que els mesos més sensibles són setembre i octubre, fet que es podria relacionar amb les condicions meteorològiques i amb l’impacte del canvi climàtic. En tots els casos s’ha adoptat les mesures de control necessàries per eliminar el bacteri.


(*dades a setembre 2019)
 

Objectius

 

 • Generar un cens d’instal·lacions de baix risc de transmissió de legionel·losi.
 • Reduir el risc de les instal·lacions i el risc de transmissió de legionel·losi.
 • Dotar els ajuntaments de les eines necessàries per adequar-se a la normativa sobre prevenció i control de legionel·losi en les instal·lacions de titularitat i gestió municipal.
 • Dotar els ajuntaments de les eines necessàries perquè col·laborin i donin suport al Departament de Salut en cas de brot epidèmic.

Destinataris

 

Tots els ajuntaments de la demarcació de Girona.


Aquest programa inclou les instal·lacions de titularitat i gestió municipal, com per exemple:

 • Sistemes d’aigua calenta i freda sanitària que generin aerosols
 • Fonts ornamentals que generin aerosols
 • Regs urbans per aspersió
 • Sistemes d’aigua freda sanitària que generin aerosols


La normativa defineix aquestes instal·lacions com de baix risc i estableix les condicions higièniques i sanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi (apartat 2.3 de l’article 2 del Decret 352/2004, del 27 de juliol).

Accions

 

 • Dissenyar i implementar, a cadascuna de les instal·lacions, un pla d’autocontrol per reduir el risc de transmissió de legionel·losi.
 • Desenvolupar un pla preventiu de manteniment higiènic i sanitari, de neteja i desinfecció, per a cadascuna de les instal·lacions.
 • Desenvolupar un pla de control analític per detectar legionel·la.
 • Desenvolupar el Pla d’assessorament i avaluació del grau d’implementació del Pla d’autocontrol.
 • Proveir l’ajuntament i altres autoritats sanitàries del suport tècnic necessari en cas de presència i/o brot de legionel·losi.
 • Garantir l’oferta formativa per capacitar el personal que du a terme les operacions de manteniment higiènic i sanitari de les instal·lacions.

Desenvolupament de les actuacions

 

El proveïdor del programa es posa en contacte amb els interlocutors municipals per establir el calendari d’actuacions següent:

 • Pla de caracterització de la instal·lació: es recull tota la informació necessària per poder descriure les instal·lacions des del punt de vista estructural. Aquesta caracterització és imprescindible per poder-ne dur a terme una correcta gestió higiènica i sanitària.
 • Pla de manteniment higiènic i sanitari: es realitza una neteja i desinfecció preventiva anual de tot el sistema d’aigua calenta i freda sanitària de la instal·lació, tal i com estableix a la normativa (annex 3 del Reial decret 865/2003), i s’elabora la documentació necessària per completar el pla.


És responsabilitat de l’ajuntament que totes les instal·lacions per a les quals se sol·licita el programa disposin del bypass que permeti la connexió de la bomba dosificadora de desinfectant. Cal signar, per part de l’ajuntament, les normes de seguretat establertes pel proveïdor per poder realitzar el citat tractament.

 

 • Pla de control de la qualitat de l’aigua: l’objectiu d’aquest pla és determinar la presència o absència, en la instal·lació, de Legionella spp amb identificació i quantificació de Legionella pneumophila.


El pla anual de recollida i anàlisi de mostres serà variable en funció del risc de cada instal·lació.

 • Pla d’assessorament i avaluació de la implementació del Pla d’autocontrol: l’objectiu general d’aquest pla és assessorar i instruir sobre la gestió adequada de les instal·lacions, per tal de minimitzar el risc per a la salut dels usuaris. Inclou diferents accions amb objectius específics:


- Visita d’assessorament per a la implantació del sistema d’autocontrol: acció obligatòria per tal d’avaluar el nivell d’implantació del sistema d’autocontrol. També per a afavorir el coneixement tècnic necessari dels gestors de la instal·lació.


- Visita d’assessorament per la presència de legionel·la a la instal·lació: acció opcional. Per identificar, immediatament després de la comunicació de la presència de legionel·la, les possibles causes que han afavorit la colonització de la instal·lació i informar de les mesures estructurals, de gestió i/o de manteniment necessàries per minimitzar el risc.


- Visita d’assessorament sobre reformes estructurals: acció opcional. Per assessorar els ajuntaments sobre els projectes i reformes estructurals de les instal·lacions, per tal que aquestes s’ajustin a la normativa vigent i a la l’objectiu de reduir el risc per a la salut dels usuaris.

 

 • Dossier tècnic de la instal·lació: s’elabora, s’actualitza i es lliura a l’interlocutor municipal un dossier tècnic que inclou tota la documentació necessària per a la gestió correcta del risc de les instal·lacions segons la normativa actual.

 

Els resultats del programa es comuniquen a l’ajuntament i s’introdueixen al Sistema d’Informació Municipal en Salut Pública (SIMSAP).


En el cas que es detecti legionel·la, Dipsalut ofereix de manera immediata la neteja i desinfecció de la instal·lació. Aproximadament 15 dies després d’aplicar les mesures correctores, es tornen a prendre mostres per verificar-ne l’eficàcia. A més, es recomanen una sèrie d’accions per corregir i gestionar les situacions de risc detectades. En el cas que els resultats indiquin situacions de risc diferents de la presència de legionel·la, es proposen a l’ajuntament els serveis que l’Organisme de Salut Pública pot oferir-li per corregir-les i gestionar-les.

Normativa

 

 • Reial decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s’estableixen els criteris higiènics i sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi.
 • Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s’estableixen les condicions higièniques i sanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi.
 • Ordre SCO/317/2003, de 7 de febrer, per la qual es regula el procediment per a l’homologació dels cursos de formació del personal que du a terme les operacions de manteniment higiènic i sanitari de les instal·lacions objecte del Reial decret 909/2001, de 27 de juliol.

Recursos

Degut a la situació de confinament per l'episodi de COVID19 s'han redactat unes recomanacions pel tancament d’instal·lacions de risc de transmissió de legionel·losi d'alt i baix risc. 

Cost i finançament

 

Programa de servei cofinançat per Dipsalut i els ajuntaments mitjançant una taxa variable (que es calcula en funció del cens de la població del municipi i del nombre d’instal·lacions sol·licitades). Podeu consultar l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació del servei de gestió i control d’instal·lacions d’alt i baix risc per a la transmissió de legionel·losi, al web de Dipsalut (www.dipsalut.cat).

En funció de la població del municipi i del nombre d’actuacions sol·licitades, l’Organisme de Salut Pública es fa càrrec d’entre un 30 % i un 90 % del cost d’actuació del programa de manteniment, neteja i desinfecció preventiva de les instal·lacions, que és de 430 euros (cost mitjà del conjunt d’actuacions que es fan a una instal·lació).

En cas que es detecti legionel·la, Dipsalut assumeix la meitat de cadascuna de les actuacions de neteja i desinfecció urgent de les instal·lacions afectades. El cost de referència mitjà per a cada actuació de neteja per presència de legionel·la és de 600 euros.

Informació addicional:

  Documents

  Sol·licitud

   

  Del 3 de desembre de 2019 al 19 de desembre de 2019.

  Els ajuntaments interessats han de presentar la sol·licitud d’aquest programa per via electrònica, des del SIMSAP.


  En la sol·licitud, els ajuntaments han d’identificar el personal municipal responsable de dur a terme les operacions de manteniment higienicosanitari i de prevenció de la legionel·losi. Han de verificar que el personal designat disposa de la formació descrita a la normativa. En cas que no sigui així, els responsables de les operacions de prevenció es poden inscriure als cursos de formació oferts per Dipsalut.


  Cal recordar que des del SIMSAP es pot fer el seguiment de les actuacions que l’Organisme de Salut Pública està efectuant al municipi. A més, es poden consultar les accions i els resultats de catàlegs anteriors.

  Tornar

  Sol·licitud del programa Pt02

   

  Per visualitzar la fitxa del tràmit “Sol·licitud programa Pt02” [seu electrònica] podeu prémer aquí.

  Per a més informació:

   

  972414720

   

  info@dipsalut.cat

  Dades de contacte

  Parc Científic i Tecnològic de la UdG

  Edifici Jaume Casademont

  C/ Pic de Peguera, 15

  La Creueta - 17003 - Girona

  Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

  info@dipsalut.cat

  Localització