Programes per línies d'actuació

Seguretat alimentària

Pt13. Programa de divulgació de coneixements de seguretat alimentària en l’àmbit municipal

 

Introducció


La seguretat alimentària forma part d’una estratègia global de la Unió Europea en la qual també estan implicats la salut i el benestar dels animals i les plantes. L’objectiu és assegurar-la des de la granja fins a la taula del consumidor.


A Catalunya, en la mateixa direcció europea, es va redactar el Pla de seguretat alimentària 2017-2021, un model integrat i relacional d’intervenció pública per impulsar els principis de coordinació, cooperació i transversalitat i que atorga un paper destacat als sectors empresarials i als consumidors.


Pel que fa al sector públic, la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública, estableix, a l’apartat f de l’article 52, que la gestió del risc per a la salut derivat dels productes alimentaris en les activitats del comerç minorista, del servei i la venda directa d’aliments preparats als consumidors, com a activitat principal o complementària d’un establiment, és de competència municipal.


Des de Dipsalut, entenem la dificultat per a molts ajuntaments de donar resposta a aquesta competència. Així mateix, som conscients que el sector de la restauració i la venda minorista a la nostra demarcació compta amb un nombre d’establiments que fa gairebé impossible abordar la tasca d’avaluació de tots exclusivament des del suport que us podria oferir Dipsalut.

 

Tot i així, és voluntat de Dipsalut explorar i treballar les opcions que podem arribar a oferir i les aliances que es puguin acordar amb les altres administracions que actuen en l’àmbit de la salut pública a Catalunya.

En aquest sentit, es preveu donar eines i recursos per disposar del cens de tots els establiments minoristes d’alimentació i restauració amb el seu número de registre, seguint les directrius dels Criteris registrals d’establiments minoristes d’alimentació i restauració. I oferir el coneixement necessari per poder elaborar i mantenir actualitzat aquest cens.

L’any 2021, des de Dipsalut, s’engeguen dues accions paral·leles per abordar la seguretat alimentaria: una prova pilot d’elaboració del cens de minoristes i restauració a catorze municipis, de menys de 6.000 habitants. I la realització de cursos de formació en línia sobre la metodologia que cal aplicar a l’hora de fer el cens. Així mateix, es continua amb la difusió de material divulgatiu sobre seguretat alimentària.

Objectius

 

• Informar els ajuntaments de l’abast de les seves competències pel que fa a la gestió del risc per a la salut derivat dels productes alimentaris.
• Difusió d’informació sobre seguretat alimentària i consum sostenible en l’àmbit municipal.
• Millorar els coneixements dels treballadors del comerç minorista d’alimentació i la restauració per elaborar aliments segurs.

Destinataris

 

Tots els ajuntaments de la demarcació de Girona.

Accions

 

• Promoure el coneixement més acurat possible del cens d’establiments de comerç minorista d’alimentació i de restauració de competència municipal.


• Editar, distribuir i difondre materials i suports que recullin els principis bàsics per aconseguir aliments segurs en el sector del comerç minorista de l’alimentació i la restauració: els ajuntaments tenen a la seva disposició tríptics dels plans d’autocontrol que cal implementar per controlar i gestionar els riscos en els aliments, perquè els distribueixi entre els establiments alimentaris del seu municipi.


- Pla de control de l’aigua.
- Pla de neteja i desinfecció.
- Pla de control de plagues i altres animals indesitjables.
- Pla de formació i capacitació del personal en seguretat alimentària.
- Pla de control de proveïdors.
- Pla de traçabilitat.
- Pla de control de temperatures.
- Pla de manteniment i calibratge d’instal·lacions, estris i equipaments.
- Pla de control dels al·lèrgens i les substàncies que provoquen intolerància alimentària.
- Pla de control dels subproductes i els residus.


A més, es posa a disposició dels ajuntaments la guia digital de bones pràctiques per garantir aliments segurs Ho fem bé? Ho hem de fer bé!, elaborada i editada per Dipsalut.

A la web de Dipsalut també s’hi troba disponible el material següent:

• Recursos divulgatius destinats a paradistes de fires i mercats: Guia de pràctiques correctes d’higiene per a la venda d’aliments en mercats no sedentaris i fires, editada pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

• Material destinat a petites i mitjanes empreses: Guia per a la implantació d’un sistema d’autocontrol de la qualitat a les petites i mitjanes empreses agroalimentàries, editada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.

• Enllaç amb el web de l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària, on veureu material divulgatiu per al control del malbaratament alimentari o un vídeo de l'ús correcte dels guants en els establiments alimentaris. Al web de Canal Salut, podreu trobar, entre altres informacions, el Decàleg salut i benestar, que recull consells d’alimentació equilibrada i consum moderat d’alcohol.

Desenvolupament de les actuacions

 

Dipsalut dissenyarà l’estratègia per prioritzar l’elaboració dels censos d’establiments minoristes d’alimentació i de restauració municipals.


L’Organisme posa a disposició dels ajuntaments gironins material divulgatiu i cursos de formació sobre seguretat alimentària. Els treballadors de comerç minorista d’alimentació i restauració que exerceixen la seva tasca en equipaments municipals, poden inscriure’s als cursos bàsics de formació per a manipuladors d’aliments.

Aquest programa facilita als consistoris la difusió de la informació sobre seguretat alimentària entre els responsables d’aquests establiments.

Normativa

 

  • Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya.
  • Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya.
  • Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública.
  • Reglament (CE) 852/2004, de 29 d’abril de 2004, relatiu a la higiene dels productes alimentaris.

Cost i finançament

 

Programa de servei gratuït per als ajuntaments.

Formació associada

Dipsalut ofereix formació gratuïta vinculada a aquest programa:
• Curs bàsic de formació per a manipuladors d’aliments del comerç minorista i la restauració

Per obtenir més informació sobre els cursos, podeu consultar el lloc web de Dipsalut, apartat “Formació”.

Tornar

Sol·licitud del programa Pt13

No requereix sol·licitud.

Us podeu descarregar tots els recursos d'aquest programa des de l'apartat "Accions"

Per a més informació:

 

972414720

 

info@dipsalut.cat

Dipsalut

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització