Notícies

 

Pla Estratègic de Subvencions 2021

Fotografia de banc d'imatges

06/11/2020

Pla Estratègic de Subvencions 2021

L’últim consell rector de Dipsalut ha aprovat aquest pla, que plasma els objectius de cada línia de suport econòmic, els beneficiaris, les matèries concretes, els terminis necessaris per a la seva consecució, els costos previstos i les fonts de finançament.

El Pla Estratègic de Subvencions és una eina que afavoreix la planificació transversal de l’activitat de l’Organisme i, alhora, la transparència que Dipsalut vol aportar al seu dia a dia, en consonància amb el que estableix el marc legal actual. Amb les subvencions que inclou, es contribueix a la realització de projectes de promoció de la salut, salut ambiental i acció social a les comarques gironines.

 

El document aprovat en l'últim consell rector és una revisió, per al 2021, del Pla Estratègic de Subvencions de Dipsalut 2020-2022, que es va aprovar l'any passat.

 

El suport econòmic que inclou va dirigit a ajuntaments i a entitats sense ànim de lucre i altres ens municipals i supramunicipals o d’àmbit no territorial .

 

Concretament les subvencions de concurrència que inclou per aquest 2021 són:

 

 

- Promoció de la salut, benestar i atenció a les persones:

 

. Subvencions a ajuntaments en matèria de condicions de salut i estils de vida (Pm07) (estimació termini sol·licituds: 18 febrer –23 març 2021)

. Subvencions a les entitats de dret públic o privat sense ànim de lucre en matèria de condicions de salut i estils de vida (CEV ONL's) (estimació termini presentació sol·licituds: 23 març –29 abril 2021)

. Subvencions a les entitats de dret públic o privat sense ànim de lucre per a la realització d’intervencions terapèutiques per millorar la qualitat de vida a la demarcació de Girona (SOI) (previsió període sol.: 2 març –8 abril)

 

. Suport econòmic als ajuntaments, als ens locals supramunicipals i els seus ens dependents, i les entitats sense ànim de lucre (ONL) per al finançament de dispositius que responguin als objectius del programa Benestar i Comunitat (BiC) (18 febrer – 23 març)

 

. Subvencions extraordinàries del BiC (sols. presentades durant el 2020)

 

. Subvencions a les administracions locals i el seu sector vinculat i entitats sense ànim de lucre per al finançament de despeses derivades del funcionament ordinari dels centres de formació d’adults i dels centres docents d’educació especial (Pm14, CMFA, CDEE) (23 març –29 abril)

 

. Subvencions als ajuntaments per a despeses d’inversió en els consultoris locals (SACI) (previsió del període de sol·licitud: 18 febrer- 23 març del 2021)

 

. Subvencions als ajuntaments per a les despeses de funcionament dels consultoris locals (SAC) (biennal, 18 f-23 m)

 

. Suport econòmic a administracions i a entitats per a les inversions en equipaments dels centres d’acció social (ASIA i ASIO) (2 març –8 abril)

 

. Subvencions als col·legis de professionals de l’àmbit sanitari de la demarcació de Girona per a la seva formació en promoció de la salut (23 març –29 abril)


- Salut ambiental:

 

. Subvenció per al finançament de la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges (Pt08) (previsió de període de sol·licitud: 2 març –8 abril 2021)

 

. Suport econòmic per al servei de socorrisme a les piscines d'ús públic de titularitat i/o gestió municipal (Pt15) (2 març –8 abril)

 

. Subvencions del programa de suport econòmic a les actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes (Pt10) (2 març –8 abril)

 

. Suport econòmic per al finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de Salut Ambiental (SAT) (11 febrer –14 setembre)

 

 

- Govern:

 

. Subvencions a les administracions públiques no territorials i els seus ens dependents i les entitats de dret privat que són entitats sense ànim de lucre per a la realització de congressos, simposis, jornades i actes en l’àmbit de salut i social a la demarcació de Girona (SEC) (23 març –29 abril)

 

. Subvencions a les entitats sense ànim de lucre per a projectes de desenvolupament local internacional (COOP) (23 març –29 abril)

 

. Subvencions per a les accions destinades a l’acollida i inclusió social de joves en risc d’exclusió (JOVES, Pm15) (biennal, sol·licituds presentades durant el 2020)


Podeu consultar el Pla Estratègic de Subvencions anualitat 2021, accedint a aquest enllaç.

 

Recordeu que, a l'apartat "Subvencions" d'aquest web, hi trobareu la informació sobre les diferents línies de suport econòmic i les guies pràctiques per a tramitar-les.

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització