Notícies

 

Protocol de neteja i desinfecció de les vies i espais públics

Imatge d'operaris netejant la via pública. Font i autoria: Ajuntament de Lloret de Mar

26/03/2020

Protocol de neteja i desinfecció de les vies i espais públics

A continuació, enumerem les principals recomanacions per a la neteja dels carrers, altres espais públics i mobiliari urbà, amb l'objectiu de reduir la càrrega viral del SARS-CoV-2 que puguin contenir. Hem transmès aquestes pautes als ajuntaments gironins.

Davant la situació d'alarma sanitària declarada per la pandèmia de coronavirus, i amb l'objectiu de minimitzar la càrrega viral que puguin contenir les vies públiques dels municipis, es recomana seguir els processos següents:


 - Escombrat de les vies públiques amb un mètode humit i que la neteja es faci amb derivats d'amoni quaternari, quan sigui possible. La desinfecció de bancs, amb motxilles polvoritzadores.


 - Neteja dels carrers amb aigua a pressió: s'ha de fer amb aigua reforçada amb detergents tensioactius d'arrossegament, específics per a la neteja viària, en la concentració que sigui indicada pels responsables de la posada al mercat dels productes utilitzats. El protocol recomana la substitució dels tensioactius per derivats d'amoni quaternari i altres productes amb activitat biocida.


 - Desinfecció amb hipoclorit sòdic a l'0.1 per cent, mitjançant aplicació amb motxilles pulveritzadores (20 ml de lleixiu comú per litre d'aigua). Els operaris han de disposar dels equips de protecció personal que correspongui (vestit plàstic tipus Tyvex o similar, ulleres protectores, guants de protecció, mascareta autofiltrants per a gasos i vapors inorgànics). 

 

Recordeu que el lleixiu és un producte d'ús domèstic que no necessita estar inscrit a cap regitre ni titulació per aplicar-lo.

 

Aquest tipus de desinfecció més a fons s'enfoca sobretot a zones pròximes a centres sanitaris, a grans supermercats i a establiments de distribució d'aliments o altres de trànsit de persones, així com zones de la ciutat amb assentaments urbans fixos.


 - En cas que calgui desinfectar superfícies de bancs, fanals o qualsevol altre element municipal a la via pública, es poden utilitzar els desinfectants autoritzats d'activitat viricida. 

 

Cal recordar, que els productes desinfectants amb finalitat viricida que s’utilitzin han d’estar inscrits en el Registre de plaguicides no agrícoles o biocides o en el Registre Oficial de Biocides, de la Direcció General de Salut Pública, Qualitat i Innovació del Ministeri de Sanitat i han de disposar el corresponent número de registre. El llistat de productes viricides, clicant aquí.


Podeu accedir al Procediment de neteja viària davant la pandèmia del coronavirus publicat pel Ministeri de Sanitat, en aquest enllaç.

 

En la mateixa línia, el Ministeri de Sanitat també ha publicat:

 

- Recomanacions a residencies de gent gran i centres sociosanitaris per el COVID-19


Més informació d'interès sobre aquestà qüestió (en revisió continuada), en aquest enllaç.


A continuació, enllaços a diferents documents relacionats amb aquest tema, publicats per la Generalitat de Catalunya:


- Informació per a professionals: on trobareu in formació sobre protocols d'actuació, residències, protecció de professionals, etc...

 

- Informació Coronavirus SARS-CoV-2

 

- Informació per a la ciutadania 
 

Dades de contacte

Parc de Recerca i Innovació de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització