Notícies

 

Dipsalut augmenta les ajudes per fer front a l'emergència social derivada de la COVID-19

Fotografia de banc d'imatges

17/11/2020

Dipsalut augmenta les ajudes per fer front a l'emergència social derivada de la COVID-19

Enguany s'ha fet una convocatòria extraordinària - dotada amb 1,5 milions d'euros- del Benestar i Comunitat. Dirigit a garantir les necessitats i drets bàsics a les persones, el programa dona suport econòmic a entitats sense ànim de lucre, ajuntaments i ens supramunicipals per a accions contra la pobresa i les desigualtats.

El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió del passat 16 de juny, va aprovar un expedient de crèdit extraordinari per import de 1.500.000 euros. Aquests diners s'han destinat íntegrament a reforçar el «Benestar i Comunitat», un programa de Dipsalut que dona suport econòmic a entitats sense ànim de lucre, ajuntaments i ens supramunicipals per a accions contra la pobresa i les desigualtats socials.

 

La dotació extraordinària és per respondre a l’augment de sol·licituds d’ajuda als diferents serveis socials i de suport d’aquests ens, arran de la crisi soci-oeconòmica per la Covid-19. Els plans, estratègies i actuacions que es cofinancen amb el programa s’emmarquen en els àmbits següents:

 

• Cobertura de necessitats bàsi-ques (aliments, higiene, habitat-ge, subministraments, tracta-ments mèdics bàsics, accés a les tecnologies de la informació)

 

• Suport educatiu (a infants i joves, perquè puguin continuar adequadament l’escola, accés al lleure educatiu...).

 

• Acompanyament emocional i orientació (assessorament a famílies, suport psicològic, atenció a situacions de violència masclista i violències intrafamiliars, suport a persones cuidadores)

 

• Promoció i foment de l’accés a l’ocupació (serveis d’ocupació, acompanyament laboral)

 

• Atenció a persones d’especial vulnerabilitat (com famílies monoparentals, persones en si-tuació irregular que treballaven als serveis domèstics, en cures o que depenen de l’economia submergida o informal, persones amb diversitat funcional o amb problemes de salut mental)

 

En total, el Programa té una dotació d’1.875.000 milions d’euros, amb la convocatòria de caràcter extraordinari. Aquest suport econòmic se suma al que Dipsalut ja presta mitjançant altres subvencions i serveis dirigits a reduir les desigualtats socioeconòmiques. Anualment, l’Organisme hi destina prop de 4 milions d’euros.

 

 

Enquesta “Emergència sanitària – Benestar i Comunitat”

 

Segons aquesta enquesta, feta des de Dipsalut, el 67 % dels professi-onals del sector públic i entitats especialitzades que participen al programa assenyalen que han atès persones que mai abans havien estat usuàries dels seus serveis.

 

8 de cada 10 enquestats afirmen que la seva activitat s’ha incrementat notablement i ho atribueixen a la crisi sanitària.

 

S’ha descrit 62 problemàtiques, com a necessitats principals que s’estan intentant pal·liar des dels diferents serveis de suport. Les més destacades estan relacionades amb la cobertura de necessitats bàsiques d’alimentació i subministraments, l’habitatge, l’accés a les tecnologies de la informació, el suport educatiu i l’acompanyament emocional. També, es demana ajuda per a gestions administratives (per accedir a prestacions, inscriu-re’s a serveis o ofertes d'ocupació i altres).

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització