Notícies

 

El pressupost de Dipsalut reafirma el compromís amb els ens locals davant la crisi de salut i socioeconòmica

Gràfic de la distribució del pressupost 2021 segons impacte sobre els ODS

03/12/2020

El pressupost de Dipsalut reafirma el compromís amb els ens locals davant la crisi de salut i socioeconòmica

El Ple de la Diputació de Girona ha aprovat el pressupost general de la institució i el dels ens que en depenen per al 2021. Dipsalut és l'Organisme de la corporació amb més dotació pressupostària.

El pressupost de l'Organisme de Salut Pública per al 2021 és de 14,8 milions d'euros. Els eixos prioritaris continuen essent els serveis directes i el suport tècnic i econòmic al món local per a la salut pública, el benestar i la reducció de les desigualtats.


En l'exercici 2021, Dipsalut preveu seguir adaptant les seves actuacions a la situació d'emergència actual arran de la pandèmia de la COVID-19. En aquest sentit, es manté l'augment de recursos dirigits a combatre les situacions de pobresa i exclusió. També es reserven recursos per si fossin necessàries noves adquisicions de material sanitari de protecció per als municipis i es continua oferint l'assessorament tècnic i el suport econòmic

 

El pressupost, per àmbits d'actuació


Els programes de l'àrea de salut ambiental representen un 25% del pressupost, amb prop de 3,2 milions d'euros. Destaquen el control de plagues i la vigilància d'espècies vectors de malalties (900.000 euros, entre aquestes diferents línies), els programes per a la prevenció de la legionel·losi (875.000 euros), i les accions a piscines i platges (per a les subvencions a dispositius de socorrisme es reserven 800.000 euros, i per a les actuacions de salubritat, 240.000). Per als d'aigües de consum humà, es preveuen 214.000 euros i quasi 55.000, per als de sorreres infantils.


Els serveis i subvencions de l'àrea de promoció de la salut també tenen una dotació pressupostària total d'uns 3 milions. Entre les partides més importants, la del "Sigues tu" (1 milió). El programa de Parcs i Xarxes preveu una despesa de 300.000 euros i el "Girona, territori cardioprotegit", de 256.000. Les subvencions per a consultoris mèdics locals i centres socials es doten amb 300.000 euros; l'oferta de formació externa, amb uns 100.000. I el servei d'emergències psicològiques, amb 44.000.


La part del pressupost destinada a la reducció de les desigualtats ascendeix a 3 milions. Destaca el "Benestar i Comunitat" (1,3 milions), les subvencions per a la millora de les condicions i estils de vida (800.000 euros) i la col·laboració amb nombrosos projectes d'aquest àmbit com amb el Centre de Distribució d'Aliments o el d'acollida per a persones sense sostre (La Sopa). També, les diferents actuacions que conté la unitat d'acció social, entre les quals cal remarcar el Servei local de Teleassistència (690.500 euros); seguida del suport econòmic per a accions contra la pobresa, de cooperació internacional i per a la garantia dels drets humans (220.000) i de les subvencions per a centres d'educació especial i de formació d'adults (190.000).


El pressupost 2021 de Dipsalut també inclou 461.000 euros per a l'Observatori Social i de Salut. Se li sumen 245.000 euros més destinats a la recerca, la innovació i la transferència de coneixement, que van dirigits, principalment, a les col·laboracions amb Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI) i a la Càtedra de Promoció de la Salut.


Pel que fa als beneficiaris, el gruix dels recursos (el 63%) són per a actuacions dirigides als ajuntaments i, secundàriament, als consells comarcals. El 34%, és per a entitats sense ànim de lucre. La majoria d'accions, però, reverteixen de forma clara en la ciutadania de la demarcació.

 

 

L'impacte sobre els ODS


El pressupost de l'Organisme ha estat analitzat segons l'impacte sobre cadascun dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030*.


L'acció dels serveis i programes de suport econòmic de Dipsalut impacta en primer lloc sobre l'ODS 3, el dirigit a la salut i el benestar de les persones. A l'entorn del 30% del pressupost s'inverteix en actuacions que incideixen positivament en aquest ODS.Segueixen, els objectius de reducció de les desigualtats (ODS 10) i d'educació de qualitat (ODS 4), als que Dipsalut li dedica un 12% i un 11% del pressupost, respectivament. Les actuacions relacionades amb l'ODS 16, orientat a promoure societats justes, pacífiques i inclusives, representen també un 11% de les despeses. Millorar les ciutats i comunitats en les que vivim, fent-les més segures, salubres i sostenibles (l'ODS 11) és una altre dels objectius globals sobre els que impactem clarament (un 8% del pressupost es dedica a accions que impacten sobre aquest objectiu). L'Organisme contibueix a implementar, tot i que de manera menys notòria, molts altres ODS, com l'orientat a la fi de la pobresa (ODS 1, 5%), a la igualtat de gènere (ODS 5, 4%) o a les aliances per assolir els citats objectius (ODS 17, 6%)

(*la distribució del pressupost de despesa segons l'impacte als ODS s'ha fet valorant l'ODS essencial, secundari i terciari. El percentatge expressa la part del pressupost invertida en programes o subvencions que impacten directament sobre els Objectius)


Per obtenir més informació sobre el pressupost de Dipsalut, accediu a aquest enllaç.

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització