Oferta d'ocupació

Oferta Pública d'Ocupació 2021 i convocatòries corresponents

 

L’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) aprova, per Decret de la Presidència de 19 de maig de 2022, la modificació de l’Oferta pública d’ocupació per a 2021, segons es detalla a continuació:


FUNCIONARIS DE CARRERA

 Grup    Denominació    Places  

   Sistema   

A2 Tècnics de gestió d'Administració general 1 Concurs-oposició (Estabilització)  
A2 Tècnics de gestió d'Administració general 1 Concurs (Estabilització)
A2 Tècnics informàtics 1 Concurs-oposició (Estabilització)
C1 Administratius    1 Concurs (Estabilització)

Sol·licitud d'admissió a convocatòries de personal

Les sol·licituds de participació es presentaran mitjançant el model normalitzat disponible AQUÍ, indicant-hi la plaça o les places a les que es concorre. 

La presentació de les sol·licituds de participació s’ha de fer al Registre General de Dipsalut, per qualsevol dels mitjans que preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les Administracions Públiques: E-tram, presencial en el Registre de Dipsalut, correu administratiu...

Aquest document s'ha de presentar omplert amb els mèrits al·legats juntament amb la sol·licitud, la documentació justificativa dels mèrits i dels requisits de la convocatòria.

PDF Excel per a mèrits C1

Aquest document s'ha de presentar omplert amb els mèrits al·legats juntament amb la sol·licitud, la documentació justificativa dels mèrits i dels requisits de la convocatòria. Procediment selectiu per concurs. A2 TAG - Subvencions

PDF Excel per a mèrits A2 - TAG - Concurs

Llistat d'admesos i exclosos

Anunci d'aprovació de les admissions i exclusions provisionals en la convocatòria del procediment d'accés a diverses places vacants a Dipsalut:

Enllaç al Tauler d'anuncis (Estabilització - Concurs oposició) Convocatòries 1 i 2

Enllaç al Tauler d'anuncis (Estabilització - Concurs) Convocatòries 3 i 4

Anunci d'aprovació de les admissions i exclusions definitives en la convocatòria del procediment d'accés a diverses places vacants a Dipsalut:

Enllaç al Tauler d'anuncis (Estabilització - Concurs oposició) Convocatòries 1 i 2

Enllaç al Tauler d'anuncis (Estabilització - Concurs) Convocatòries 3 i 4

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització