Subvencions per a l'acollida i la inclusió social de joves en risc d'exclusió.

Objecte

Regular el programa de suport econòmic destinat a entitats sense finalitats lucratives, Ajuntaments, Consells Comarcals i ens que depenen de la demarcació de Girona que hagin realitzat o tinguin previst realitzar projectes i/o accions destinades a l’acollida i la inclusió dels infants i joves emigrats sols a les comarques gironines o joves extutelats. 

Destinataris

Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases:

-Ajuntaments de la demarcació de Girona

-Consells Comarcals de la demarcació de Girona i ens que en depenen als que tenen delegades les competències d’atenció social

-Entitats sense finalitats lucratives

Hauran de tenir seu i/o delegació permanent a les comarques gironines, que tinguin una implicació activa en les activitats i accions destinades a l’acollida i la inclusió dels infants i joves emigrats sols o joves extutelats amb projectes realitzats a comarques gironines i, a més, compleixin les condicions que s’especifiquen en les corresponents bases. 

Conceptes subvencionables

-Materials i serveis necessaris per fer les activitats,

-Lloguers dels habitatges i/o allotjaments per acollida d’emergència (exclosa la fiança). Caldrà acreditar que els pisos són compartits i el seu cost no supera els 800 euros.

-Remuneracions i despeses dels professionals,

-Despeses de difusió i comunicació,

-Les despeses indirectes no poden ser superiors al 10% de l’import del pressupost.
 

Periode subvencionable

Es subvencionaran les actuacions que tinguin lloc entre l'1 d’octubre de 2021 i el 30 de setembre de 2023.

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds començarà el dia següent de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el 26 d'abril de 2022.  

Justificacions

El termini per justificar les despeses objecte dels ajuts econòmics d’aquesta convocatòria finalitzarà el dia 11 d'octubre de 2023. 

Convocatòria

La convocatòria s'ha publicat al BOP de Girona, núm. 63, de 31 de març de 2022.

Resolucions

La resolució es comunica als beneficiaris per mitjà del tauler d’anuncis e-Tauler de la seu electrònica de Dipsalut (https://seu.dipsalut.cat) en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data d’adopció de la resolució, d’acord amb l’apartat b de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Sol·licitud

-A ajuntaments:

Per a la sol·licitud premeu aquí

-A entitats sense ànim de lucre:

Per a la sol·licitud premeu aqui

-Consells Comarcals

Per a la sol·licitud premeu aquí

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització