Programes per línies d'actuació

Establiments públics i indrets habitats

Pt07. Programa de suport a la gestió de la salubritat de les platges

 

Introducció

 

NOTA IMPORTANT

El dilluns dia 1 de juny s’aixequen totes les suspensions del còmput dels terminis administratius de Dipsalut determinats pel RD 463/2020.

Aquest programa té com a NOVA DATA D'ACABAMENT del termini per presentar sol·licituds, el proper dia 19 de juny de 2020.****

 

La salubritat de les platges ha d’estar inclosa dins les actuacions bàsiques que els ajuntaments del litoral porten a terme per a la protecció de la salut de les persones. A més, les platges són un dels espais on els usuaris perceben i avaluen la qualitat turística dels municipis.


Per tal de facilitar la higiene i el confort dels usuaris, són moltes les platges on s’instal·len dutxes i rentapeus. Tot i que són considerats de baix risc, aquests equipaments podrien arribar a transmetre legionel·losi. Per això, cal establir-hi accions de control i manteniment, tal i com s’indica a la normativa vigent en matèria de prevenció i control del bacteri legionel·la.


També s’ha pogut comprovar que certes patologies dermatològiques estan associades a l’estat higiènic i sanitari de la sorra de les platges. El control microbiològic permet avaluar-la i ajuda a valorar l’efectivitat de les actuacions de neteja efectuades pels ajuntaments.

Durant la temporada de bany 2019, Dipsalut ha avaluat la qualitat higiènica i sanitària d’un total de 88 platges. S’ha realitzat recollida de mostres en dos moments diferents, tant d’aigua de dutxes i rentapeus com de sorres (a principis i a meitat d’estiu).

En el primer mostreig d’aigua, fet a principis d’estiu, l’anàlisi de detecció de legionel·la es realitza amb la tècnica de detecció ràpida PMA-qPCR. Els resultats obtinguts de les 210 mostres permeten ajustar el calendari d’accions preventives i correctores. En el segon mostreig, l’anàlisi es fa seguint el mètode analític oficial de cultiu en placa. En aquest segon procediment s’ha analitzat un total de 194 mostres i només en una d’elles, que representa el 0,5 % de les mostres, s’ha detectat presència de legionel·la.

Pel que fa al control microbiològic de sorres, s’ha mostrejat dues zones diferenciades de cada platja: una a l’entorn perimetral de les plataformes de les dutxes i rentapeus i l’altra, a uns cinc metres d’aquests equipaments. Els resultats del primer mostreig, amb 409 mostres de sorra, han estat els següents: 27 de cada 100 mostres preses a l’entorn de les dutxes ha presentat un estat sanitari deficient (un 2% més que el 2018). En el cas de les mostres de sorra seca, en només 9 de cada 100 els valors eren no satisfactoris (un 1% menys que el 2018). Els resultats del segon anàlisi, amb 356 sorres, han estat aquests: un 29% de les perimetrals mostrava deficiències (el 2018, van ser el 32%). Pel que fa a les mostres de sorra seca, els valors han estat no satisfactoris en un 21% de les mostres (el 2018, van ser el 26%).

Objectius

 

 • Avaluar i descriure les condicions higièniques i sanitàries de les platges del litoral gironí.
 • Avaluar i reduir el risc de transmissió de legionel·losi de les instal·lacions d’aigua de dutxes i rentapeus de les platges.
 • Avaluar les condicions de la salubritat de la sorra de les platges.

Destinataris

 

Tots els ajuntaments del litoral gironí.

Accions

 

 • Avaluar i descriure la qualitat higiènica i sanitària de l’aigua de les dutxes i rentapeus de les platges.
 • Descriure i caracteritzar estructuralment les dutxes i rentapeus de les platges, com i on es connecten al servei d’aigua i identificar-ne els elements del circuit hidràulic rellevants.
 • Descriure i situar els equipaments i elements de risc que poden afectar a la salubritat de la sorra de les platja.
 • Dissenyar i implantar:

         - Pla preventiu de manteniment higiènic i sanitari, de neteja i desinfecció de les dutxes i rentapeus de platja per a la prevenció i control de la legionel·losi.
         - Pla de control analític per a la detecció de legionel·la en les dutxes i rentapeus.
         - Pla de millores i mesures correctores en el cas de presència de legionel·la en les dutxes i rentapeus.
         - Pla de control analític destinat a avaluar la qualitat microbiològica de la sorra de la platja i de l’entorn de les plataformes de les dutxes de les platges.

 • Elaborar, lliurar i explicar, en una reunió tècnica a cada ajuntament, un dossier tècnic per a cada municipi amb tota la informació i registres necessaris per a una correcta gestió del risc de cadascuna de les platges.

Desenvolupament de les actuacions

 

El proveïdor del programa es posa en contacte amb els interlocutors municipals per establir el calendari d’actuacions següent:

 • Pla de descripció de la platja: es recull tota la informació necessària que permeti disposar de la descripció de la platja, de les dutxes i rentapeus, dels sistemes de distribució d’aigua que les abasteixen i dels elements de major risc en relació a la salubritat (rieres, punts d’accés,...). La descripció es farà tant des del punt de vista estructural com operacional i de manteniment, recollint aquella informació que sigui rellevant per tal de dur a terme una correcta gestió higiènica i sanitària.
 • Pla de manteniment higiènic i sanitari de les dutxes i rentapeus: s’aplicaran les accions de neteja i desinfecció (annex 3B del Reial Decret 865/2003) necessàries per mantenir les dutxes i rentapeus de les platges en un estat de salubritat correcte. La neteja i desinfecció preventiva és una acció que es realitzarà cada any a principi de temporada de bany a la totalitat de dutxes i rentapeus sol·licitades, amb la freqüència i metodologia establerta a la normativa. És responsabilitat de l’ajuntament realitzar el manteniment anual i la neteja i desinfecció a inici de temporada d’estiu.

 

En el marc del programa, Dipsalut efectuarà una altra neteja i desinfecció preventiva de les instal·lacions. És responsabilitat de l’ajuntament vetllar per tal que aquesta es pugui realitzar, coresponsabilitzant-se amb l’empresa proveïdora mitjançant l’establiment d’uns protocols de seguretat.

 

 • Pla de control de la qualitat de l’aigua: l’objectiu d’aquest pla és determinar la presència o absència de Legionella spp amb identificació de Legionella pneumophila, a les dutxes i rentapeus de les platges.
 • Pla de control de la qualitat de la sorra: l’objectiu d’aquest pla és avaluar i conèixer la qualitat microbiològica de la sorra de la platja. La informació obtinguda serà comunicada a l’Ajuntament, per tal que complementi la informació utilitzada per definir els protocols municipals de neteja de platges.
 • Dossier tècnic de les platges: s’elabora, s’actualitza i es lliura a l’interlocutor municipal un dossier tècnic que inclou tota la informació necessària per a la gestió correcta del risc de les dutxes i platges.

 

Els resultats del programa es comuniquen a l’ajuntament i s’introdueixen al Sistema d’Informació Municipal de Salut Pública (SIMSAP).


En el cas que es detecti legionel·la, Dipsalut ofereix de manera immediata la neteja i desinfecció de la instal·lació. Aproximadament 15 dies després d’aplicar les mesures correctores, es tornen a prendre mostres per verificar-ne l’eficàcia. A més, es recomana una sèrie d’accions per corregir i gestionar les situacions de risc detectades.


En el cas que els resultats indiquin situacions de risc que no siguin la presència de legionel·la, es proposen a l’ajuntament els serveis que Dipsalut pot oferir-li per corregir-les i gestionar-les.

Normativa

 

 • Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
 • Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya.
 • Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes.
 • Ordre de 31 de juliol de 1972 sobre les normes per a la seguretat humana en llocs de bany.
 • Reial decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s’estableixen els criteris higiènics i sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi.
 • Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s’estableixen les condicions higièniques i sanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi.

Recursos

Sobre la pandemia es disposa de més informació de platges i covid19 al següent enllaç. 

Cost i finançament

 

Programa de servei finançat íntegrament per Dipsalut. És, per tant, gratuït per als ajuntaments.


El cost de referència per a cada actuació és de 610 euros.

Sol·licitud


Del 3 de març al 19 de juny de 2020.


Els ajuntaments interessats han de presentar la sol·licitud d’aquest programa per via electrònica, des del SIMSAP.


En la sol·licitud, els ajuntaments han d’identificar el personal municipal responsable de dur a terme les operacions de manteniment higiènic i sanitari i de prevenció de la legionel·losi. Han de verificar, si escau, que el personal designat disposa de la formació descrita a la normativa. En cas que no sigui així, poden inscriure’l al programa de formació de Dipsalut.


Cal recordar que des del SIMSAP es pot fer el seguiment de les actuacions que l’Organisme de Salut Pública està efectuant al municipi. A més, es poden consultar les accions i els resultats de catàlegs anteriors.

Tornar

Sol·licitud del programa Pt07


Convocatòria oberta. Per accedir a la fitxa del tràmit “Sol·licitud programa Pt07” [seu electrònica] podeu prémer aquí.

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització