Programes per línies d'actuació

Establiments públics i indrets habitats

Pt07. Programa de suport a la gestió de la salubritat de les platges

 

Introducció

 

La salubritat de les platges ha d’estar inclosa dins les actuacions bàsiques que els ajuntaments del litoral porten a terme per a la protecció de la salut de les persones. A més, les platges són un dels espais on els usuaris perceben i avaluen la qualitat turística dels municipis.

Per facilitar la higiene i el confort dels usuaris, són moltes les platges on s’instal·len dutxes i rentapeus. Tot i que són considerats de baix risc, aquests equipaments podrien arribar a transmetre legionel·losi. Per aquest motiu, cal establir-hi accions de control i manteniment, tal com s’indica a la normativa vigent en matèria de prevenció i control del bacteri legionel·la.

També s’ha pogut comprovar que certes patologies dermatològiques estan associades a l’estat higiènic i sanitari de la sorra de les platges. El control microbiològic permet avaluar-lo i ajuda a valorar l’efectivitat de les actuacions de neteja efectuades pels ajuntaments.

El control analític que realitza Dipsalut a les platges sol·licitades pels municipis es realitza en dos períodes diferents: a principis, i a meitat d’estiu. Les mostres recollides són d’aigua de dutxes i rentapeus, per al control de la legionel·losi, i de sorra humida de l’entorn d’aquests equipaments, per al control microbiològic.

Aquest 2022, basant-nos en els resultats obtinguts i l’experiència acumulada d’anys anteriors, s’ha modificat els criteris de mostreig. S’ha desestimat la recollida de mostres de sorra seca, ja que les incidències es concentraven a la sorra propera a rentapeus i dutxes.

Durant la temporada de bany 2022, Dipsalut ha avaluat la qualitat higiènica i sanitària d’un total de 90 platges.

El primer mostreig d’aigua de les dutxes i rentapeus s’ha realitzat amb la tècnica de detecció ràpida PMA-qPCR. Els resultats obtinguts de les 97 mostres han posat de manifest que en un 9,3% hi ha presència del bacteri legionel·la. En el segon mostreig l’anàlisi s’ha fet seguint el mètode de cultiu en placa. S’han analitzat un total de 112 mostres, i en 8 punts s’ha detectat legionel·la, esdevenint el 7,1% del total de mostres recollides. Respecte anys anteriors, aquest darrer percentatge es troba en augment. Cal fer un seguiment exhaustiu de les mesures preventives i ajustar el calendari d’accions per tal de corregir-ho. La temperatura ambiental i, per tant, la de l’aigua de xarxa és cada vegada més elevada, fet que afavoreix la proliferació de legionel·la.

Pel que fa al control microbiològic de sorres, al llarg de l’estiu se n’han pres 208 mostres (99 d’elles es realitzen al primer mostreig i 109 mostres al segon mostreig efectuat a meitat d’estiu). S’ha observat que, en el primer mostreig, el 19,2% de mostres presentava resultats no satisfactoris; mentre que, en el segon, el valor augmentava fins al 34,9%. El paràmetre enterococs representa el major volum de deficiències detectades i es fa més evident amb una major densitat d’usuaris a les platges. Per tant, caldria adaptar i incrementar les tasques de manteniment i neteja de les platges.

Objectius

 

 • Avaluar i descriure les condicions higièniques i sanitàries de les platges del litoral gironí.
 • Avaluar i reduir el risc de transmissió de legionel·losi de les instal·lacions d’aigua de dutxes i rentapeus de les platges.
 • Avaluar les condicions de la salubritat de la sorra de les platges.

Destinataris

 

Tots els ajuntaments del litoral gironí.

Accions

 

 • Avaluar i descriure la qualitat higiènica i sanitària de l’aigua de les dutxes i rentapeus de les platges.
 • Descriure i caracteritzar estructuralment les dutxes i els rentapeus de les platges, com i on es connecten al servei d’aigua i identificar-ne els elements rellevants del circuit hidràulic.
 • Descriure i situar els equipaments i els elements de risc que poden afectar la salubritat de la sorra de les platges.
 • Dissenyar i implantar:

- Pla preventiu de manteniment higiènic i sanitari, de neteja i desinfecció de les dutxes i rentapeus de les platges per a la prevenció i control de la legionel·losi.


- Pla de control analític per verificar l’absència de legionel·la a les dutxes i els rentapeus.


- Pla de millores i mesures correctores en el cas de presència de legionel·la a les dutxes i els rentapeus.


- Pla de control analític destinat a avaluar la qualitat microbiològica de la sorra de la platja i de l’entorn de les plataformes de les dutxes i els rentapeus.

 • Elaborar, lliurar i explicar, en una reunió tècnica a cada ajuntament, un dossier tècnic per a cada municipi amb tota la informació i els registres necessaris per a una correcta gestió del risc de cada una de les platges.

Desenvolupament de les actuacions

El proveïdor del programa es posa en contacte amb els interlocutors municipals per establir el calendari d’actuacions següent:

 

 •  Pla de descripció i caracterització de la platja: es recull tota la informació necessària que permeti disposar de la descripció de la platja, de les dutxes i els rentapeus, dels sistemes de distribució d’aigua que les abasteixen i dels elements de més risc en relació amb la salubritat (rieres, punts d’accés...). La descripció es farà tant des del punt de vista estructural com operacional i de manteniment mitjançant la recollida d’aquella informació que sigui rellevant per dur a terme una correcta gestió higiènica i sanitària.
 •  Pla de manteniment higiènic i sanitari de les dutxes i els rentapeus: s’aplicaran les accions de neteja i desinfecció necessàries per mantenir les dutxes i els rentapeus de les platges en un estat de salubritat correcte. La neteja i la desinfecció preventives és una acció que es realitzarà cada any a principi de temporada de bany a la totalitat de dutxes i rentapeus sol·licitats, amb la freqüència i la metodologia establertes a la normativa. És responsabilitat de l’ajuntament realitzar el manteniment anual, i aquesta primera neteja i desinfecció preventiva a inici de temporada de bany.

En el marc del programa, Dipsalut efectuarà una altra neteja i desinfecció preventiva de tots els punts finals de les instal·lacions sol·licitades. És responsabilitat de l’ajuntament vetllar perquè aquest tractament es pugui fer de forma segura, corresponsabilitzant-se amb l’empresa proveïdora mitjançant l’establiment d’uns protocols de seguretat.

 •  Pla de control de la qualitat de l’aigua de les dutxes i rentapeus: l’objectiu d’aquest pla és determinar la presència o absència amb la identificació de Legionella pneumophila i quantificació de Legionella spp a una mostra representativa de les dutxes i rentapeus de les platges.
 •  Pla de control de la qualitat de la sorra: l’objectiu d’aquest pla és avaluar i conèixer la qualitat microbiològica de la sorra de la platja. La informació obtinguda serà comunicada a cada ajuntament perquè complementi la informació utilitzada per definir els protocols municipals de neteja de platges.
 • Dossier tècnic de les platges: s’elabora, s’actualitza i es lliura a l’interlocutor municipal un dossier tècnic que inclou tota la informació necessària per a la gestió correcta del risc de les dutxes i platges.


Els resultats del programa es comuniquen a cada ajuntament i s’introdueixen al Sistema d’Informació Municipal de Salut Pública (SIMSAP).


En cas que es detecti legionel·la amb el mètode analític de cultiu en placa, Dipsalut ofereix de manera immediata la neteja i desinfecció de la instal·lació, dels punts finals i del sistema de canonades, prèvia instal·lació per part de l’ajuntament del bypass o punt d’injecció a l’inici de la distribució de canonades. Aproximadament quinze dies després d’aplicar les mesures correctores, es tornen a prendre mostres per verificar-ne l’eficàcia. A més, es recomanen una sèrie d’accions per corregir i gestionar les situacions de risc detectades.

En cas que els resultats indiquin situacions de risc que no siguin la presència de legionel·la, es proposen a l’ajuntament els serveis que Dipsalut pot oferir-los per corregir-les i gestionar-les.

Normativa

 •  Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
 •  Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya.
 •  Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes.
 •  Ordre de 31 de juliol de 1972 sobre les normes per a la seguretat humana en llocs de bany.
 •  Reial Decret 487/2022, de 21 de juny, pel qual s’estableixen els requisits sanitaris per a la prevenció i el control de la legionel·losi.
 •  Decret 352/2004, de 27 de juliol, de les condicions higièniques i sanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi.

Cost i finançament

 

Programa de servei finançat íntegrament per Dipsalut. És, per tant, gratuït per als ajuntaments.


El cost de referència mitjà pel conjunt d’accions a cada platja és de 780 euros.

Sol·licitud

 

Del 14 de març al 30 de març del 2023.


Els ajuntaments interessats han de presentar la sol·licitud d’aquest programa per via electrònica des del SIMSAP.


En la sol·licitud, els ajuntaments han d’identificar el personal municipal responsable de dur a terme les operacions de manteniment higiènic i sanitari i de prevenció de la legionel·losi. Han de verificar, si escau, que el personal designat disposa de la formació descrita a la normativa. En cas que no sigui així, poden inscriure’l al programa de formació de Dipsalut.


Per al correcte desenvolupament del programa sol·licitat, es requereix el compromís de l’ajuntament a l’hora de coordinar-se amb el proveïdor de Dipsalut per dur a terme les tasques prèvies indispensables per a la realització de les accions del programa, facilitar l’accés i l’acompanyament.


Cal recordar que des del SIMSAP es pot fer el seguiment de les actuacions que l’Organisme de Salut Pública està efectuant al municipi. A més, es poden consultar els resultats de Catàlegs anteriors.

Tornar

Sol·licitud del programa Pt07

 

Per visualitzar la fitxa del tràmit “Sol·licitud programa Pt07” [seu electrònica] podeu prémer aquí.

Per a més informació:

 

972414720

 

info@dipsalut.cat

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització